Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Умови публікації у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукових статей до вимог Міністерства освіти і науки України та науково-метричних баз даних, статті обов’язково проходять процедуру попереднього розгляду (до одного місяця). Стаття та супровідний пакет документів надсилаються на e-mail адресу: journals.nmau@gmail.com. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Петренко А. doc.). У темі листа вказати назву збірника, до якого автор подає статтю.

Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супровідний пакет документів відповідальному секретарю редколегії (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, к. 42-А) або поштовим відправленням на адресу НМАУ ім. П. І. Чайковського  (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, Мельник Л. Ю.).

Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування (автор (Автори, які мають науковий ступінь, не подають рецензію) представляє рецензію профільного за тематикою статті доктора наук. Підпис рецензента повинен бути завірений печаткою відповідної установи). У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопрацювання або відмовлено у публікації статті. У разі відмови автор може подати до редакції нову статтю не раніше, ніж за шість місяців. Основні причини відхилення статей: відсутність усіх компонентів статті та супроводжувальних документів, вузькість проблематики публікацій; слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті, нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні анотації (Abstract), недостатні для розуміння змісту статей.

Редакція залишає за собою право на редагування, залишаючи незмінними суть та авторську стилістику.

Публікація статей у збірнику для всіх авторів є безкоштовною

Список супроводжувальних документів:

  • заява автора (співавторів); додаток 1;
  • ліцензійний договір автора у 2-х примірниках (співавторів); додаток 2;
  • відомості про автора (співавторів); додаток 3;

Увага!

Пункти 1-5 у відомостях про автора обов’язково заповнювати українською та англійською мовами;

для авторів, які не мають наукового ступеня, подати витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку та рецензію профільного за тематикою статті доктора наук. Рецензія має бути завірена печаткою відповідної установи, у якій працює рецензент. (відповідно до п. 2.11 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 17.10.2012 р.);

Науковий керівник не може бути рецензентом автора!

Вимоги до оформлення статей у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського

Статті публікуються українською мовою. Публікації праць зарубіжних авторів можливі англійською мовою.

До друку приймаються лише неопубліковані статті.

Текст статті подавати в електронній формі. Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматах doc, docx, або rtf.

 

Обов’язкові елементи авторського рукопису

 Індекс УДК (універсальний десятинний класифікатор) розташовується окремим рядком у лівому верхньому куті.

Відомості про автора/авторів вказують праворуч у наступному порядку:  

- перший рядок — ім'я та прізвище автора/авторів (друкується прописними великими літерами, які виділяються напівжирним та курсивним накресленням);

- другий  — номер ORCID (виділяється лише курсивом);

- третій рядок — науковий ступінь і вчене звання (виділяються лише курсивом);

- четвертий рядок — посада, місце роботи (виділяються лише курсивом);

- п’ятий рядок — населений пункт, де працює автор, а також назва країни (зазначаються в дужках і виділяються лише курсивом);

- шостий рядок — e-mail (виділяється лише курсивом).

Назва статті (друкується великими літерами, які виділяються напівжирним накресленням, окремим абзацом без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру).

Анотації двома мовами: українською та англійською обсягом 2000–2200 знаків без пробілів кожна (включаючи ключові слова) – з абзацу, вирівнювання по ширині рядка, з абзацного відступу 1,25 см., кегль 12, курсивне накреслення, міжрядковий інтервал 1. Слово «Анотація» перед текстом анотації не зазначається. Структура анотації має повторювати структуру статті без прописування її елементів і без дослівного повторення тексту самої статті. Анотацію не варто починати словами «У статті…», «Стаття присвячена…», «Автор досліджує…», доречніше використати дієслівні форми на -но, -то: «Розглянуто…», «Проаналізовано…», «Обґрунтовано…», «Доведено…», «Виявлено…» тощо.

Ключові слова (5–8 слів/словосполучень, які з позицій інформаційного пошуку несуть змістове навантаження та не дублюються в заголовку статті) подаються у називному відмінку, кегль 12, курсивне накреслення, міжрядковий інтервал 1.

Англомовна анотація з ключовими словами подається в кінці статті з обов’язковим зазначенням всіх елементів відомостей про автора/авторів та назви статті (оформлення аналогічне вимогам до українського варіанту). Англомовна анотація з ключовими словами має бути перекладом україномовного варіанту з урахуванням особливостей британської орфографії та граматики. Комп’ютерний переклад є неприпустимим.

Текст статті повинен відповідати вимогам МОН України (Бюлетень ВАК України. 2003. №1) і розмежовуватись на структурні елементи, які обов’язково прописуються і виділяються напівжирним накресленням, а саме:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;

- мета і завдання дослідження;

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

- висновки із пропонованого дослідження;

- перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.

Список використаної літератури і джерел.

References.

 

Вимоги до оформлення авторських рукописів

 

Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань. Обсяг статті (без списку використаної літератури і джерел, анотацій і ключових слів) — від 20 000 до 40 000 знаків (з пробілами). Формат сторінки — А4; шрифт — Times New Roman; кегель — 14; міжрядковий інтервал — 1,5; всі береги — 2 см; абзац — 1,25 см. Нумерація сторінок не застосовується.

Прізвища у статті прописуються з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові) перед прізвищем (наприклад, П. І. Чайковський). Імена і прізвища маловідомих зарубіжних науковців та митців, а також назви програмних творів прописуються в тексті українською мовою, а в дужках після першого згадування в тексті — мовою оригіналу.

Між словами допускається тільки один пробіл.

Цитати подаються мовою статті. Архівні та рукописні джерела цитуються і публікуються мовою оригіналу. Зміст цитат і посилання на відповідні сторінки мають чітко відповідати першоджерелам, за що автор несе особисту відповідальність. Назви будь-яких періодичних видань вказуються у тексті мовою оригіналу.

Посилання на літературу в тексті статті здійснюється за Гарвардським стилем. Приклади оформлення посилань наведено в таблиці:

 

Якщо прізвище автора відсутнє у тексті статті, воно зазначається у дужках всередині або наприкінці речення.

(Іванов, 2004)         

При цитуванні — із зазначенням сторінок:                                                          (Іванов, 2004, сс. 65-68)

Якщо прізвище автора згадується у тексті статті, то в дужках зазначається тільки рік видання (при цитуванні — вказуються сторінки).

На думку М. Іванова (2004), …                                                                     

 

М. Іванов зазначив: «…» (2018, с. 204)

Якщо в тексті статті є посилання  на декількох авторів із зазначенням їх прізвищ, то після кожного з них в дужках вказуються роки видань.

На думку С. Архангельського (2013) та М. Джонса (2001), структура виконавської майстерності…

 

Детальний опис вимог щодо оформлення посилань за Гарвардським стилем викладено в довіднику, доступному за адресою: https://library.aru.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_201920.pdf

Якщо у тексті статті є посилання на прізвище вченого — його публікація має бути у списку використаної літератури і джерел. Так само, кожен запис у списку використаної літератури і джерел має бути згаданим в тексті роботи. Редколегія не рекомендує посилатися на електронні ресурси неофіційного та ненаукового характеру.

Дати у тексті позначаються числами: століття — римськими (використання кириличних літер У замість V, Ш замість ІІІ, П замість ІІ – не допускається), роки — арабськими.

Слова «століття», «рік», «роки» прописуються повністю без скорочень.

Порядкові числівники та цифри (до десяти) у тексті прописуються словами.

Дефіс (-) застосовується в складному слові без пробілів (наприклад, вокально-інструментальний), а тире між словами з пробілами. Коротке тире (–) використовується для позначення діапазону (без пробілів): наприклад, 2010–2012; С. 112–113.

Абревіатура обов’язково розшифровується після першого згадування в тексті.

Лапки використовуються парні («»), а всередині цитат  — верхні (“”).

Апостроф прописується заокруглої форми  – (’) .

Нерозривний пробіл (комбінація на клавіатурі — Ctrl + Shift + пробіл) ставиться між ініціалами і прізвищем (наприклад, П. І. Чайковський), числом і словом, якого воно стосується (наприклад, 2020 рік; XXІ століття; 14 с.; С. 35–36), у загальноприйнятих скороченнях (наприклад, і т. п.; до н. е.).

Спеціальні музичні терміни прописуються мовою оригіналу (наприклад, staccato; rubato; diminuendo тощо) і виділяться курсивом.

Тональності (наприклад, до мажор; сі мінор; фа-дієз мажор) і звуки (наприклад, до; ре-дієз; мі-бемоль) прописуються кирилицею і виділяються курсивом.

Порядкові номери симфоній, концертів, сонат тощо прописуються словами.

Нумерація виносок унизу сторінки — посторінкова. При застосуванні використовується функція «Виноска» у програмі «Word». Знак виноски (арабська цифра з верхнім індексом) ставиться перед комою чи крапкою, але після знаків питання, оклику, трьох крапок. Редколегія рекомендує мінімізувати застосування виносок з метою збереження неперервності сприймання авторських думок.

Ілюстрації (таблиці, нотні приклади, схеми, рисунки, фото тощо) вставляються у статтю, а також додаються окремими файлами у форматах TIFF чи JPG. Формат ілюстрацій — тільки книжковий. Кожна ілюстрація повинна мати назву і порядковий номер, на який є посилання у тексті статті. Назва ілюстрації не об’єднується із самою ілюстрацією в одному графічному файлі. Таблиці виконуються лише у редакторі Microsoft Word. Нотні приклади набираються у нотному редакторі. Редколегія рекомендує мінімізувати обсяг кожної ілюстрації та не використовувати більше п’яти ілюстрацій в одній статті.

Бібліографічний опис Списку використаної літератури і джерел та References оформлюється за міжнародним стандартом Harvard style of Referencing (Гарвардський стиль), який передбачено Рекомендованим переліком стилів оформлення списку наукових публікацій (Наказ МОН України від 12.01.2017 р. №40. Додаток 3 до Вимог до оформлення дисертації, пункт 11 розділу ІІІ. https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17).

Приклади оформлення Списку використаної літератури та джерел і References наведено в таблиці:

 

Характеристика джерела

Список використаної літератури              і джерел

References

Один автор

Степаненко, С. Т., 2008. Українська правда. 3-тє вид. Тернопіль: Суспільна думка.

Stepanenko, S. Т., 2008. Ukrainska pravda [Ukrainian truth]. 3rd ed. Ternopіl: Suspіlna dumka.

Декілька авторів

Реченко, І. П., Толмаченко, А. М. та Тичина, Л. К., 2012. Основи компаративістики. Київ: СПМК.

Rechenko, I. P., Tolmachenko, A. M. and Tychyna, L. K., 2012. Osnovy komparatyvіstyky [Fundamentals of comparative studies]. Kyiv: SPMK.

Книга під редакцією

Савченко, А. Г. ред., 2011. Національна економіка. Київ: КНЕУ.

Savchenko, A. H. ed., 2011. Natsіonalna ekonomіka [National economy]. Kyiv: KNEU.

Розділ книги під редакцією

Баклан, Р. С., 2016. Культурна спадщина України у творчості дизайнерів. У кн.: М. Велес, вид. 2018. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Київ: Нова освіта, сс.45–59.

Baklan, R. S., 2016. Kulturna spadshchyna Ukrainy u tvorchostі dyzainerіv. In: M. Veles, ed. Tradytsіi ta novatsіi u vyshchіi arkhіtekturno-khudozhnіi osvіtі [Traditions and innovations in higher architectural and artistic education]. Kyiv: Nova osvіta, pp.45–59.

Один автор, різні праці одного року видання

Ващенко, Л., 1987а. Дорога до мистецького олімпу. Київ: Творчість.

Ващенко, Л., 1987б. Нариси митця. Київ: Творчість.

Vashchenko, L., 1987a. Doroha do mystetskoho olіmpu [The road to the art Olympus]. Kyiv: Tvorchіst.

Vashchenko, L., 1987b. Narysy myttsia [Essays by the artist]. Kyiv: Tvorchіst.

Книга-переклад

Драйден, Г., Вос, Дж., 2005. Революція в навчанні. Переклад з англійської М. Олійника. Львів: Літопис.

Dryden, G. and Vos, J., 2005. Revoliutsiia v navchanni [Revolution in learning]. Translated from English by M. Oliinyk. Lviv: Litopys.

Електронна книга

Зусак, М., 2007. Книжный вор. [ebook] Москва: Эксмо. Режим доступа: <https://iknigi.net/avtor-markus-zusak/95683-knizhnyy-vor-markus-zusak.html> [дата обращения: 05.04.2020].

Zusak, M., 2007. Knizhnyj vor. [Book thief]. Moskva: Jeksmo. Available at: <https://iknigi.net/avtor-markus-zusak/95683-knizhnyy-vor-markus-zusak.html> [Accessed 05 april 2020].

Стаття у періодичному виданні

Гардабхадзе, І. А., 2013. Культурна спадщина України в наукових дослідженнях і художній творчості дизайнерів нового покоління. Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті, 2, сс.221–227.

Hardabkhadze, I. A., 2013. Kulturna spadshchyna Ukrainy v naukovykh doslіdzhenniakh і khudozhnіi tvorchostі dyzainerіv novoho pokolіnnia [Cultural heritage of Ukraine in scientific research and artistic creativity of new generation designers]. Tradytsіi ta novatsіi u vyshchіi arkhіtekturno-khudozhnіi osvіtі, 2, pp.221–227.

Стаття в онлайн-журналі

Іщенко, Н. Г. та Тєлєгіна, К. І., 2014. Рекламний текст як форма соціального впливу. Новітня освіта, [online], Режим доступу: <http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [дата звернення: 02.03.2019].

Ishchenko, N. H. and Tieliehіna, K. I., 2014. Advertising text as a form of social influence. Novіtnia osvіta, [online]. Available at: <http://ae.fl.kpi.ua/article/view/29265> [Accessed 02 march 2019].

Стаття, яка має DOI

Петров, Н. И., 2014. Два похода к пониманию метафоры. Историческая и социально-образовательная мысль, 5(62), сс.175–179. http://dx.doi.org/10.17748/2075-9908-2014-6-6_2-175-179

Petrov, N. I., 2014. Two Approaches to Defining a Metaphor [Dva pohoda k ponimaniju metafory]. Istoricheskaja i social'no-obrazovatel'naja mysl', 5(62), pp.175–179. http://dx.doi.org/10.17748/2075-9908-2014-6-6_2-175-179

Матеріали конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, форумів тощо

Лазаренко, К. Б., 2009. Китайская режиссура современности. В кн.: Киноискусство XXI столетия, 5-я Международная научно-практическая конференция, Сеул, Республика Корея, 24-27 марта 2015. Москва: Публицистика.

Lazarenko, K. B., 2009. Kitajskaja rezhissura sovremennosti [Modern Chinese stage direction]. In: 21st Century Cinema, 5th International Scientific and Practical Conference, Seoul, Republic of Korea, March 24-27 2015. Moskva: Publicistika.

Дисертація

Дрожжина, Н. В., 2008. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради. Дис. канд. мистецтвознавства. Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Drozhzhyna, N. V., 2008. Vocal performance in the system of pop music art. Ph.D. in Art History. Thesis. I. P. Kotlyarevsky Kharkov State University of Arts.

Автореферат

Дрожжина, Н. В., 2008. Вокальне виконавство в системі музичного мистецтва естради. Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Харківський державний університет мистецтв ім. І. П. Котляревського.

Drozhzhyna, N. V., 2008. Vocal performance in the system of pop music art. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. I. P. Kotlyarevsky Kharkov State University of Arts.

Архівний матеріал

Пирсон, Дж., 1962. Письмо Джеймсу Мартину [письмо]. Собрание исторических документов беллетристики. 600. Вашингтон: Библиотека Конгресса.

Pirson, Dzh., 1962. Letter for James Martin [letter]. Collection of historical documents of polite letters. 600. Washington: Library of Congress.

Твір мистецтва

Битон, C., 1956. Мэрилин Монро. [Холст, масло] (Нью-Йорк: Коллекция Фрика).

Beaton, C., 1956. Marilyn Monroe. [Oil on canvas] (New York: The Frick Collection).

 

Детальний опис вимог щодо оформлення Списку використаної літератури та джерел за Гарвардським стилем викладено в довіднику, доступному за адресою: https://library.aru.ac.uk/referencing/files/Harvard_referencing_201920.pdf

 

References оформити за міжнародним стандартом Harvard: список використаної літератури і джерел перекласти англійською мовою. Додати [у квадратних дужках] транслітеровані в романській абетці (для україномовних праць — http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних — http://translit.net/) усі назви (монографії, книги, збірника статей, журналу, газети, статті, дисертації, автореферату…). Назви видавництв — тільки транслітерувати, не перекладати англійською. Список іншомовних праць (французькою, німецькою, польською та іншими мовами) теж перекласти англійською, у квадратних дужках зазначити усі назви мовою оригіналу. У кінці кожної позиції вказати мову оригіналу.

Прізвище й ініціали автора (авторів), інформація про автора, назва статті, анотація та ключові слова англійською— аналогічно анотації на початку статті.

Резюме обсягом 2000–3000 знаків із проміжками. Зазначити (рубрикувати): актуальність дослідження (relevance of the study); наукову новизну, мету (main objective(s) of the study); методи (methodology) — вказати, як саме було застосовано певні методи, тобто розкрити сам механізм дослідження — яким чином було отримано його результати (how the study was done); головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для мистецтва, науки, освіти тощо. Подати ідентичне резюме українською мовою.

Відомості про автора (авторів) публікації: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада — українською та англійською мовами.

Контактний телефон та електронна адреса автора (авторів) публікації.

Автори, які не мають наукового ступеня, додають витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію доктора наук (17.00.03 Музичне мистецтво, або 26.00.01 Теорія та історія культури), завізовану печаткою установи.

За достовірність фактів, цитат, власних імен і посилань відповідають автори публікацій.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

У разі виявлення плагіату повторній подачі стаття не підлягає.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.