Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Умови публікації у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

 1. З метою перевірки дотримання вимог до оформлення наукових статей до вимог Міністерства освіти і науки України та науково-метричних баз даних, статті обов’язково проходять процедуру попереднього розгляду (до одного місяця). Стаття та супровідний пакет документів надсилаються на e-mail адресу: journals.nmau@gmail.com. Назва файлу з електронною версією статті має обов’язково містити прізвище та ім’я автора (наприклад, Петренко А. doc.). У темі листа вказати назву збірника, до якого автор подає статтю.
 2. Після підтвердження про відповідність статті загальним вимогам автор особисто подає статтю і супровідний пакет документів відповідальному секретарю редколегії (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, к. 42-А) або поштовим відправленням на адресу НМАУ ім. П. І. Чайковського  (01001, м. Київ, вул. Архітектора Городецького, 1-3/11, Мельник Л. Ю.).
 3. Стаття, яка подається до опублікування, проходить процедуру внутрішнього та зовнішнього рецензування (автор (Автори, які мають науковий ступінь, не подають рецензію) представляє рецензію профільного за тематикою статті доктора наук. Підпис рецензента повинен бути завірений печаткою відповідної установи). У разі негативного експертного висновку автору може бути повернуто статтю на доопрацювання або відмовлено у публікації статті. У разі відмови автор може подати до редакції нову статтю не раніше, ніж за шість місяців. Основні причини відхилення статей: відсутність усіх компонентів статті та супроводжувальних документів, вузькість проблематики публікацій; слабкий науково-теоретичний рівень і низька практична цінність статті, нерозгорнуті (неструктуровані) англомовні анотації (Abstract), недостатні для розуміння змісту статей.
 4. Редакція залишає за собою право на редагування, залишаючи незмінними суть та авторську стилістику.
 5. Публікація статей у збірнику для всіх авторів є безкоштовною

Список супроводжувальних документів:

 • заява автора (співавторів); додаток 1;
 • ліцензійний договір автора у 2-х примірниках (співавторів); додаток 2;
 • відомості про автора (співавторів); додаток 3;

Увага! 

 • Пункти 1-5 у відомостях про автора обов’язково заповнювати українською, російською та англійською мовами;
 • для авторів, які не мають наукового ступеня, подати витяг із протоколу засідання кафедри навчального закладу (вченої ради, науково-методичної ради організації, установи) про рекомендацію статті до друку та рецензію профільного за тематикою статті доктора наук. Рецензія має бути завірена печаткою відповідної установи, у якій працює рецензент. (відповідно до п. 2.11 Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 17.10.2012 р.);

Науковий керівник не може бути рецензентом автора!

Вимоги до оформлення статей у наукових фахових виданнях Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

Статті публікуються українською мовою. Публікації праць зарубіжних авторів можливі англій­ською мовою.

До друку приймаються лише неопубліковані статті.

Текст статті подавати в електронній формі. Файл має бути створений у редакторі Word і збережений у форматах doc, docx, або rtf.

Структура публікації

УДК (класифікаційний індекс Універсальної десяткової класифікації).

Прізвище й ініціали автора (авторів) статті.

Міжнародний індивідуальний номер науковця — ORCID iD (зареєструватися на сайті https://orcid.org/signin).

Назва статті. Назва статті має бути короткою (до десяти слів) і відповідати її змісту. У назві слід уникати словосполучень «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «До проблеми…», «До питання…». Скорочення у назві не допускаються.

Анотація. Обсяг — 200–250 слів. Анотація подається мовою статті. Анотацію не варто починати словами «У статті…», «Стаття присвячена…», «Автор досліджує…», а краще використати дієслівну форму: «Розглянуто…», «Проаналізовано…», «Виявлено…» тощо.

Ключові слова: 3–7 слів чи словосполучень. Ключовими словами не можна вважати прізвища. Правильно: творчість (діяльність) М. Лисенка; неправильно: М. Лисенко.

Текст статті. Обсяг (без списку використаної літератури і джерел, анотацій і ключових слів) — 0,5 — 1 обл.-вид. арк. (20000–40000 знаків із проміжками).

Структура основної частини статті має відповідати вимогам МОН України (Бюлетень ВАК України. 2003. № 1):

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Формулювання мети статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки із пропонованого дослідження і перспективи подальших розвідок у вказаному напрямі.

Зазначити наукову новизну статті.

Прізвища у статті слід писати з ініціалами (з іменем чи іменем і по батькові) перед прізвищем
(наприклад: М. В. Лисенко). Імена і прізвища маловідомих зарубіжних митців, назви програмних творів писати українською та (в дужках) мовою оригіналу (після першого згадування в тексті).

Дати у тексті позначаються числами: століття — римськими (використання кириличних літер У замість V, Ш замість ІІІ П замість ІІ — не допускається), роки — арабськими. Слова «століття», «рік», «роки» бажано не скорочувати (наприклад: 10 березня 1842 року; ХVIII століття).

Порядкові числівники та цифри (до десяти) у тексті писати словами.

Дефіс (-) і тире (—) вживати правильно. Перший знак уживається в складному слові, а тому без проміжків (наприклад, соціально-культурний), другий — між словами, а тому з проміжками. Коротке тире (–) використовувати для позначення діапазону (без проміжків): 1920–1980, С. 10–25.

Абревіатури обов’язково розшифровувати після першого згадування в тексті.

Лапки — так звані типографські: «», усередині цитат: “”.

Нерозривний проміжок (комбінація на клавіатурі — Ctrl + Shift + проміжок) ставити між ініціалами і прізвищем (Б. М. Лятошинський), числом і словом, якого воно стосується (2016 рік, XX століття, 235 с., С. 12–25), у загальноприйнятих скороченнях (і т. д., і т. п., до н. е., та ін.).

Спеціальні музичні терміни писати мовою оригіналу (staccato, rubato, diminuendo) і виділяти курсивом. Тональності (до мажор, сі мінор, фа‑дієз мажор) і звуки (ре, мі‑бемоль) писати кирилицею і виділяти курсивом. Порядкові номери симфоній, концертів, сонат писати словами.

Виноски — унизу сторінки. Нумерація виносок — посторінкова. Застосовувати функцію «Виноска» у програмі «Word». Знак виноски (арабську цифру з верхнім індексом) ставити перед комою чи крапкою, але після знаків питання, оклику, трьох крапок.

Ілюстрації і таблиці. Нотні приклади (набрані у нотному редакторі) та ілюстрації подавати, крім вставлених у статтю, ще й окремими файлами у форматах TIFF чи JPG. Кожна ілюстрація (таблиця, нотний приклад, схема, рисунок, фото тощо) повинна мати назву і порядковий номер, на який є посилання у тексті статті. Не об’єднувати назву рисунка із самою ілюстрацію в одному графічному файлі. Таблиці виконувати лише у редакторі Microsoft Word.

Посилання. Цитовану працю вказувати у виносках унизу сторінки із зазначенням прізвища з ініціалами автора (авторів) роботи, її повної назви, місця видання, видавництва, року видання, номера сторінки цитати. У посиланнях на статтю зі збірника наукових праць, словника чи енциклопедії вказати прізвище й ініціали автора, назву тільки використаної статті, надавши опис збірника (довідника, енциклопедії), у якому її опубліковано, з усіма вихідними даними, а також номер сторінки, з якої взято цитату. Якщо цитується листування, то вказувати лише цитований (згадуваний) лист із зазначенням адресанта й адресата і часу написання, а також зібрання (у якому опубліковано лист) з усіма вихідними даними. Посилаючись на багатотомне видання, вказувати не лише номер використаного тому, а й загальну кількість томів. В описі дисертації чи автореферату дисертаційної праці зазначати шифр і назву спеціальності та установу, у якій відбувся захист.

Посилання на матеріали в мережі Інтернет (використовувати тільки ті, що опубліковані виключно в електронному вигляді і не мають друкованої версії) супроводжувати назвою публікації із зазначенням її автора. Не рекомендується посилання на електронні ресурси неофіційного та ненаукового характеру, а також на підручники і науково-популярну літературу. Якщо у тексті статті є посилання на прізвище вченого — його публікація має бути у списку використаної літератури і джерел.

Список використаної літератури і джерел. Усі джерела та використану літературу писати мовою оригіналу, за алфавітом: спочатку кирилицею, потім латинкою. Список оформити згідно з ДСТУ 8302:2015 «Національний стандарт України. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf). До списку вносити лише цитовані та згадувані праці. В описі монографії (дисертації, автореферату) указати загальну кількість сторінок, а в описі статті або листа — сторінки (від першої до останньої) тільки використаної статті або листа. Не скорочувати назв книг, збірників статей, періодичних видань.

Приклади:

 1. Журбин А. О временах, о музыке и о себе. Москва : Композитор, 2016. 464 с.

 2. Гайдай З. М. Сила искусства // Советская музыка. 1980. № 6. С. 98.

 3. Зінькевич О. Олександр Миколайович Виноградський // Часопис Національної музичної академії України : наук. журн. Київ, 2015. № 4 (29). С. 128–139.

 4. Клименко Н. Київська міська капела в першій чверті ХІХ ст. // Музика. 1925. № 2. С. 73–80.

 5. Музыкальная заметка // Киевлянин. 1864. 5 сентября.

 6. Бодіна-Дячок В. В. Авторська присвята як феномен творчих біографій російських та українських композиторів XIX ст. (на прикладі камерно-вокальної та камерно-інструменталь­ної музики М. Глінки, М. Мусоргського, М. Лисенка) : дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 26.00.01 Теорія та історія культури (мистецтвознавство) / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чай­ковського. Київ, 2014. 181 с.

 7. Curriculum Vitae Giovanni Levi. URL: http://giovannilevi.blogspot.com/2010/12
  /curriculum-vitae-giovanni-levi.html (дата звернення: 12.12.2016).

 8. Лишанський Е. Я. Некоторые вопросы оперной режиссуры и воспитание певца-актера : рукопись. Киев. 1959 г. // Архив НМАУ им. П. И. Чайковского. 45 л.

References оформити за міжнародним стандартом Harvard: список використаної літератури і джерел перекласти англійською мовою. Додати [у квадратних дужках] транслітеровані в романській абетці (для україномовних праць — http://ukrlit.org/transliteratsiia, для російськомовних — http://translit.net/) усі назви (монографії, книги, збірника статей, журналу, газети, статті, дисертації, автореферату…). Назви видавництв — тільки транслітерувати, не перекладати англійською. Список іншомовних праць (французькою, німецькою, польською та іншими мовами) теж перекласти англійською, у квадратних дужках зазначити усі назви мовою оригіналу. У кінці кожної позиції вказати мову оригіналу.

Загальні правила:

 • спочатку вказується прізвище автора, через кому – його ініціали; вказуються всі автори;

 • після прізвища та ініціалів автора / авторів у дужках вказується рік публікації, напр.: (2017);

 • після дати публікації в лапках вказується "Назва статті" або "Назва розділу", якщо це посилання на розділ колективної монографії;

 • потім курсивом вказується Назва Журналу чи Назва Монографії (всі значимі слова назви журналу чи книги / монографії пишуться з великої літери);

 • потім вказуються номер журналу і сторінки статті, або видавництво, місто видання і загальна кількість сторінок книги.

Приклади:

 1. Rizun, V.V. (2011), "Outlines of the methodology of social communication studies", Svit Socialjnykh Komunikacij [World of Social Communications], vol. 2, pp. 7-11 [in Ukrainian] стаття в журналі.

 2. Petrenko, R.V. & Skotnykova, T.V. (2008), Research Methods in Journalism Studies: a Textbook, 2nd ed., Presa Ukrajiny, Kyiv, 144 p. – книга, монографія.

 3. Perepelytsia, H.M. (Ed.) (2014), Foreign Policy of Ukraine – 2013: Strategic Assessments, Forecasts and Priorities, Stylos, Kyiv, 352 p. – колективна монографія.

 4. Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 189 p. дисертація.

 5. Yakhno, O.M. (2006), Ukraine in Contemporary Geopolitical Space (Political and Media Aspects), Abstract of the PhD diss. (polit. sci.), Institute of Journalism, Taras Shevchenko National University of Kyiv, 20 p. автореферат дисертації.

 6. Seddon, M. (2014), "Documents Show How Russia’s Troll Army Hit America", available at: www.buzzfeed.com/maxseddon/documents-show-how-russias-troll-army-hit-america (accessed 03 June 2014).інтернет ресурс.

 7. BBC NEWS (2014), "Ukraine profile", available at: http://www.bbc.com/news/world-europe-18018002 (accessed 09 December 2014).інтернет ресурс без автора.

Прізвище й ініціали автора (авторів), назва статті, анотація та ключові слова іншою мовою (російською) — аналогічно анотації на початку статті.

Резюме обсягом 2000–3000 знаків із проміжками. Зазначити (рубрикувати): актуальність дослідження (relevance of the study); наукову новизну, мету (main objective(s) of the study); методи (methodology) — вказати, як саме було застосовано певні методи, тобто розкрити сам механізм дослідження — яким чином було отримано його результати (how the study was done); головні результати і висновки дослідження (results/findings and conclusions), з яких має бути зрозумілою їх значимість (significance) для мистецтва, науки, освіти тощо. Подати ідентичне резюме українською (російською) мовою.

Відомості про автора (авторів) публікації: прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи, посада — українською (російською) та англійською мовами.

Контактний телефон та електронна адреса автора (авторів) публікації.

Автори, які не мають наукового ступеня, додають витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку та рецензію доктора наук (17.00.03 Музичне мистецтво, або 26.00.01 Теорія та історія культури), завізовану печаткою установи.

За достовірність фактів, цитат, власних імен і посилань відповідають автори публікацій.

Статті, що не відповідають зазначеним вимогам, розглядатися не будуть.

У разі виявлення плагіату повторній подачі стаття не підлягає.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.