DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220882

Артистичні уміння вокаліста в контексті творчої діяльності О. С. Тимошенка

Suj Na

Анотація


Проаналізовано вихідні положення наукових досліджень у галузі мистецтвознавства та творчо-педагогічного досвіду О. С. Тимошенка, які надали змогу обґрунтувати зміст поняття «сценічний артистизм вокаліста». З’ясовано, що означений феномен доцільно розглядати з позицій генетики та генезису. Висвітлено змістове наповнення загальних і специфічних рис кожного виду артистизму вокаліста, завдяки яким здійснюється додаткове підсилення передачі інформації слухачам/глядачам у процесі сценічних виступів. Доведено, що недосконалість цієї складової виконавської майстерності вокаліста не тільки послаблює передачу необхідної музичної інформації, а й призводить до неадекватного сприйняття авторського задуму. Описано зміст поняття «артистичні уміння вокаліста», які характеризуються не успадкованою, а набутою здатністю особистості спрямовувати когнітивні ресурси на швидке віднайдення прийомів візуального підсилення передачі слухачам/глядачам образно-емоційного змісту музичного твору засобами перевтілення у концертний сценічний образ, а також мімічними та сценічними рухами. Розглянуто два види артистичних умінь вокаліста — вербальний та невербальний. Визначено загальні та специфічні риси їх прояву. До загальних рис віднесено досконалість перебігу психічних процесів (уваги, уяви та мислення), емоційних і вольових станів. Специфічними рисами прояву вербального виду артистичних умінь вокаліста є: виразність звучання голосу та його тембру, що безпосередньо залежить від вроджених властивостей виконавського апарату та «техніки» звуковидобування; логіка побудови мелодико-ритмічних ліній у гнучкому інтонаційно-фразовому розвиткові. З’ясовано, що специфічні риси прояву вербального виду артистичних умінь вокаліста пов’язані зі сценічним перевтіленням у новостворений емоційно-змістовий образ музичного твору, з його швидкістю, адекватністю, мобільністю, правдивістю, щирістю, культурою, збереженням власної гідності тощо. Доведено, що основу прояву невербального виду артистичних умінь вокаліста забезпечує здатність до комунікативного впливу на слухачів/глядачів у процесі сценічної музично-виконавської діяльності завдяки мімічним та сценічним рухам. Його специфічні риси пов’язані з природністю, пластичністю, вишуканістю та емоційною «насиченістю» мімічних і сценічних рухів.


Ключові слова


сценічний артистизм вокаліста; артистичні вміння; творча діяльність О. С. Тимошенка; перевтілення; сценічні рухи

Повний текст:

PDF

Посилання


Antoniuk, V. H., 2000. Postanovka holosu [Voice staging]. Kyiv: Ukrainska ideia.

Bazhanova, R. К., 2010. Sootnoshenie artistizma i teatral'nosti: filosofskokul'turologicheskii analiz [The relationship between artistry and theatricality: a philosophical and cultural analysis]. Uchenye zapiski Kazanskogo gosudarstvennogo universiteta, 152, 1, pp. 34–40.

Vyhotskii, L. S., 1968. Psikhologiya iskusstva [Psychology of Art]. Moskva: Iskusstvo.

Hrebeniuk, N. Ye., 2000. Vocal and performing creativity. Doctor in Art History. Thesis. Tchaikovsky National music academy of Ukraine.

Husarchuk, Т. V., 2008. Vykhovatel khormeisteriv [Educator of choirmasters]. Ukrainska kultura, 2 (February), p. 36.

Yerhiev, І. D., 2016. The artistic universe of a musician-instrumentalist of the late XX – early XXI century. Doctor in Art History. Odessa National Music Academy named after A. V. Nezhdanova.

Zakhava, B. Ye., 1978. Masterstvo aktera i rezhisera [The skill of an actor and director]. Moskva: Iskusstvo.

Komarov, V. А., 2010. Artistry as a phenomenon of musical art. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. FGOU VPO Orenburg State Institute of Arts.

Moskalenko, V. H., 1998. Do vyznachennia poniattia “muzichne myslennia” [To define the concept of "musical thinking"]. Ukrainske muzykoznavstvo, 28, pp. 48–53.

Nemyrovich-Danchenko, V. I., 1984. O tvorchestve aktera [About the work of actor]. Moskva: Iskusstvo.

Romanova, Ye. V., 2013. Variety of aesthetic manifestations of artistry. Ph.D. in Philosophy. Abstract of Thesis. Moscow State University of Culture and Arts.

Stanislavskii, К. S., 1985. Rabota aktera nad soboi [The work of the actor on himself]. Part 1. Moskva: Iskusstvo.

Steiner, К., 1970. Psikhologiya igry [The psychology of game]. Moskva: Znanie.

Taniuk, L., 2003. Slovo. Teatr. Zhyttia. Vybrane v 3-h tomakh [Word. Theater. Life. Selected in 3 volumes]. Vol.2. Kyiv: Altpress.

Tymoshenko, О. S., 1986. Vokalizatsia yak zasib vyraznosti: vykonavstvo [Vocalization as a means of expression: performance]. Musyka, 2, pp. 18–19.

Tsaharelli, Yu. А., 1989. Psychology of musical performance activity. Doctor in Psychology. Thesis. Leningrad State University.

Chvanova, А. N., 2005. Formation of artistry of musicians-performers. Ph.D. in Pedagogics. Abstract of Thesis. Samara State University.

Shchepkin, М. S., 1953. Zapysky. Lystuvannia [Notes. Correspondence]. Kyiv: Mystetstvo.

Yunyk, D. H., 2009. Vykonavska nadiinist musykantiv: zmist, struktura i metodyka formuvannia [Performance of musicians: content, structure and methods of formation]. Kyiv: DAKKKiM.

Brecht, В., 1997. Über Stoffe und Form. Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Jubiläumsausgabe zum 100. Geburtstag; Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.

Yunyk, D., 2020. Psychological foundations of the functioning of the structural components of the memory of recipients. In: O. Mykhailychenko, ed. Management of higher and secondary education. – Atlanta, GA, USA : Scholar’s Press, pp. 255–267.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк, В. Г., 2000. Постановка голосу. Київ: Українська ідея.

Бажанова, Р. К., 2010. Соотношение артистизма и театральности: философско-культурологический анализ. Ученые записки Казанского государственного университета, Т.152, Кн.1, сс. 34–40.

Выготский, Л. С., 1968. Психология искусства. Москва: Искусство.

Гребенюк, Н. Є., 2000. Вокально-виконавська творчість. Дис. доктора мистецтвознавства. Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського.

Гусарчук, Т. В., 2008. Вихователь хормейстерів. Українська культура, 2 (лютий), с. 36.

Єргієв, І. Д., 2016. Артистичний універсум музиканта-інструменталіста кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дис. доктора мистецтвознавства. Одеська національна музична академія ім. А. В. Нежданової.

Захава, Б. Е., 1978. Мастерство актера и режиссера. Москва: Искусство.

Комаров, В. А., 2010. Артистизм как феномен музыкального искусства. Автореф. дисс. канд. искусствоведения. ФГОУ ВПО Оренбургский государственный институт искусств.

Москаленко, В. Г., 1998. До визначення поняття «музичне мислення». Українське музикознавство, 28, сс. 48–53.

Немирович-Данченко, В. И., 1984. О творчестве актера. Москва: Искусство.

Романова, Е. В., 2013. Разнообразие эстетических проявлений артистизма. Автореф. дисс. канд. философских наук. Московский государственный университет культуры и искусств.

Станиславский, К. С., 1985. Работа актёра над собой. Ч.1. Москва: Искусство.

Стейнер, К., 1970. Психология игры. Москва: Знание.

Танюк, Л., 2003. Слово. Театр. Життя. Вибране в 3-х томах. Т.2. Київ: Альтерпрес.

Тимошенко, О. С., 1986. Вокалізація як засіб виразності: виконавство. Музика, 2, сс. 18–19.

Цагарелли, Ю. А., 1989. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Дисс. доктора психологических наук. Ленинградский государственный университет.

Чванова, А. Н., 2005. Формирование артистизма у музыкантов исполнителей. Автореф. дисс. канд. педагогических наук. Самарский государственный университет.

Щепкін, М. С., 1953. Записки. Листування. Київ: Мистецтво.

Юник, Д. Г., 2009. Виконавська надійність музикантів: зміст, структура і методика формування. Київ: ДАКККіМ.

Brecht, В., 1997. Über Stoffe und Form. Ausgewählte Werke in sechs Bänden. Jubiläumsausgabe zum 100. Geburtstag; Frankfurt a.M.: Suhrkamp Verlag.

Yunyk, D., 2020. Psychological foundations of the functioning of the structural components of the memory of recipients. In: O. Mykhailychenko, ed. Management of higher and secondary education. – Atlanta, GA, USA : Scholar’s Press, pp. 255–267.