DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220863

Художньо-педагогічні принципи Олега Тимошенка як квінтесенція світогляду

Alla Sheiko

Анотація


Розглянуто дидактичні основи діяльності Олега Тимошенка, видатної постаті вітчизняного музичного мистецтва, диригента-виконавця, педагога. У процесі його багаторічної творчої діяльності сформувався цілком своєрідний педагогічний стиль, основу якого становить виховання всебічно розвиненої особистості диригента-виконавця. Висвітлено важливі світоглядно-естетичні цінності митця, вплив на формування його світоглядних орієнтирів, родинних, моральних і духовних цінностей. Розкрито основні художньо-педагогічні принципи О. Тимошенка, які надали йому змогу сформувати власну диригентську школу, а саме: системна і цілеспрямована робота над диригентською технікою; максимальне смислове наповнення кожного диригентського жесту; архітектонічне ставлення до драматургії; виховання вольових якостей; неприйняття копіювання і механічного наслідування; опанування різноманітного художнього репертуару; розширення музичного світогляду. Відтворено стиль педагогічного спілкування, тісно пов’язаного з особливими людськими якостями, умінням педагога створити позитивну емоційно-психологічну атмосферу під час роботи. Наголошено на особливій цінності педагогічної роботи О. Тимошенка завдяки його глибокому пізнанню особистіснопсихологічних якостей студента, винятковій увазі та індивідуальному підходу до підготовки кожного майбутнього хорового диригента. З’ясовано, що саме завдяки гнучкій педагогічній тактиці, виховані ним диригенти-хоровики виробили самобутню виконавську манеру, відмінну від інших. Зазначено, що серед вихованців О. Тимошенка багато відомих хорових диригентів, видатних митців, досягнення яких визнані у світі. Аналізуючи педагогічну діяльність О. Тимошенка, доведено, що, зважаючи на особливості навчання в диригентському класі, художні й педагогічні принципи виховання музиканта-виконавця є нероздільними. Обґрунтовано художньо-педагогічні принципи О. Тимошенка, які відображають сутність його світогляду як видатного Педагога і Митця. Наголошено на потребі подальшого вивчення й осмислення означених принципів з позицій синергійності для продовження і розвитку традицій у сфері хорового виконавства


Ключові слова


диригентсько-хорове виконавство; світогляд; педагогічна діяльність; художньо-педагогічні принципи; диригентський жест

Повний текст:

PDF

Посилання


Yemelianova, L. P., ed, 2012. Rodyna Tymoshenkiv [Tymoshenko family]. Kyiv: w.p.

Kovalyk, P. A., 2002. Choral performance as a phenomenon of creative interaction (from the experience of Kyiv choral school). Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine.

Lashchenko, A. P., 2007. Z istorii kyivskoi khorovoi shkoly [From the history of the Kyiv choral school]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Lashchenko, A. P., 1999. Ukrainske khorove mystetstvo ХХ st. [Ukrainian choral art of the twentieth century]. Naukovyi visnyk Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho. Muzychne vykonavstvo, 14, 6, pp. 18–31.

Malozomova, O. I. & Husarchuk, T. V., 2002. Poklykannia. Zhyttia i tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka. [Calling. Life and creative activity of O. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Masol, L. M., 2015. Khudozhno-pedahohichni tekhnolohii v osnovnii shkoli: yednist navchannia i vykhovannia [Art and pedagogical technologies in primary school: the unity of teaching and]. Kharkiv: Drukarnia Madryd.

Muravskyi, P. I., 1977. Khory, kapely ta ansambli bandurystiv [Choirs, choirs and bandura]. Muzyka, 3, pp. 1–5.

Puchko-Kolesnyk, Yu. V., 2019. Fenomen uchytelia: khorova shkola OlehaTymoshenka [Teacher's phenomenon: Oleg Timoshenko's choral]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho, 1 (42), pp. 103–112.

Tymoshenko, O. S., 1986. Vokalizatsiia yak zasib vyraznosti: vykonavstvo [Vocalization as a means of expression: performance]. Muzyka, 2, pp. 18–19.

Tymoshenko, O. S., 2004. Natsionalna muzychna akademiia Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho: vchora i sohodni. In: A. Lashchenko, ed. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist [Academy of Musical Elite of Ukraine. History and modernity]. Kyiv: Muzychna Ukraina, pp. 4–14.

Khairullina, Yu. O., 2011 Svitohliadna kultura osobystosti: strukturno-funktsionalnyi analiz [Worldview culture of personality: structural and functional analysis]. Kyiv: NPU imeni M. P. Drahomanova.

Fitsula, M. M., 2007. Pedahohika [Pedagogics]. Kyiv: Akademvydav.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ємельянова, Л. П. ред., 2012. Родина Тимошенків. Київ: б.в.

Ковалик, П. А., 2002. Хорове виконавство як феномен творчої взаємодії (з досвіду Київської хорової школи). Автореф. дис. канд. мистецтвознавства. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.

Лащенко, А. П., 2007. З історії київської хорової школи. Київ: Музична Україна.

Лащенко, А. П., 1999. Українське хорове мистецтво ХХ ст. Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Музичне виконавство, 14, 2, сс. 18–31.

Малозьомова, О. І. та Гусарчук, Т. В., 2002. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ: Музична Україна.

Масол, Л. М., 2015. Художньо-педагогічні технології в основній школі: єдність навчання і виховання: метод. посібник. Харків: Друкарня Мадрид.

Муравський, П. І., 1977. Хори, капели та ансамблі бандуристів. Музика, 3, сс. 1–5.

Пучко-Колесник, Ю. В., 2019. Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 1 (42), сс. 103–112.

Тимошенко, О. С., 1986. Вокалізація як засіб виразності: виконавство. Музика, 2, сс. 18–19.

Тимошенко, О. С., 2004. Національна музична академія України імені П. І. Чайковського: вчора і сьогодні. У кн.: А. Лащенко, ред. Академія музичної еліти України. Історія та сучасність. Київ: Музична Україна, сс. 4–14.

Хайрулліна, Ю. О., 2011. Світоглядна культура особистості: структурнофункціональний аналіз. Київ: НПУ імені М. П. Драгоманова.

Фіцула, М. М., 2002. Педагогіка. Київ: Академвидав.