DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220850

Спонтанний порядок функціонування мистецтва в артринку другої половини ХХ – початку ХХІ століття

Serhii Rusakov

Анотація


Досліджено арт-ринок як ціннісно-смисловий простір актуалізації мистецтва, визначальні засади якого розглянуто крізь призму теорії спонтанного порядку. Ця концепція була запропонована лавреатом Нобелівської премії з економіки Фрідріхом Гаєком в контексті розробки потенціалу ринкової системи, яка суттєво вплинула й на способи презентації та обіг арт-творів у другій половині ХХ – початку ХХІ століть. Упроваджено базову концепцію філософії економіки для культурологічного дослідження арт-ринку. В якості джерел використано українські та іноземні наукові, оглядово-аналітичні статті, які сприяють новому розумінню сутності сучасного мистецтва та мистецтва загалом. Концепція спонтанного порядку мистецтва розглянута на основі дослідження Пола Кантора і Стівена Кокса, а також наукової розвідки Троя Кемпліна. Проаналізовано арт-ринок як простір циркуляції ідей та смислів і функціонування мистецтва для задоволення інтересів численних суб’єктів (художні галереї, художні ярмарки, бієнале, митці, експерти, колекціонери, артдилери). Виявлено причину зростання ролі арт-ринку у ХХ–ХХІ століттях, яка зумовлена особливістю сучасного мистецтва і потребою нового простору його функціонування. Сучасний арт-ринок відповідає ідеї спонтанного порядку як організаційними умовами, так і природою сучасного мистецтва. Виявлено необхідність поступової переорієнтації зі «свідомого порядку», в рамках якого творча діяльність регулювалась через гільдії, художні академії, офіційні галереї, до спонтанного порядку. Обґрунтовано потенціал застосування концепції спонтанного порядку в контексті вивчення арт-ринку як ціннісно-смислового простору. Такий підхід дає змогу нової інтерпретації арт-ринку, який розглядається у вітчизняній науковій думці в контексті економічної науки (наприклад, ціноутворення), в першу чергу, з урахуванням смислів і цінностей, що виникають під час актуалізації мистецтва завдяки можливостям арт-ринку. Тому одним з призначенням сучасного артринку визначено демонстрацію, обговорення і надання сенсу творам мистецтва. Доведено, що наразі ці процеси здійснюються без втручання і централізованого регулювання (як це було б в рамках концепції «свідомого порядку»), адже однією з основ арт-ринку можна розглядати спонтанний порядок, який є суттєвою силою ринкового потенціалу і певним чином відповідає природі мистецтва. Саме це заперечує будь-яке навмисне втручання


Ключові слова


арт-ринок; спонтанний порядок; мистецтво; творчість; актуалізація; художні цінності; смисловий простір

Повний текст:

PDF

Посилання


Hayek, F., 2000. Pravo, zakonodavstvo i svoboda. Nove vyznachennia liberalnykh pryntsypiv spravedlyvosti i politychnoi ekonomii [Law, legislation and freedom. A new definition of liberal principles of justice and political economy]. Kyiv: Aquilon-Press.

Lysakova, A. A., 2011. Paradoksy sovremennogo art-rynka kak global'nogo instituta [Paradoxes of the modern art market as a global institution]. Izvestija Ural'skogo federal'nogo universiteta. Ser. 1: Problemy obrazovanija, nauki i kul'tury, 4, pp.246–255.

Puchko-Kolesnyk, Yu. V., 2019. Fenomen uchytelia: khorova shkola Oleha Tymoshenka [The phenomenon of the teacher: Oleg Timoshenko's choral school]. Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaykovskoho, 1(42), pp. 103–112.

Libertarico, 2019. Spontaneous order in the legal system. Medium, [online]. Available at: [accessed: 02 April 2020].

Hayek, F., 2000. Individualism and the Economic Order. Gumanitarnyi portal, [online]. Available at: [accessed: 11 April 2020]

Kharchenko, P., 2008. Oleh Tymoshenko [Oleh Tymoshenko]. Aktualni problemy mystetskoi praktyky i mystetstvoznavchoi nauky: Mystetski obrii, 1(10), pp .47–52.

Chernyaeva, I. V., 2016. Rynok proizvedeniy iskusstva v Rossii: klyuchevyye ponyatiya issledovaniya [Art market in Russia: key research concepts]. Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Kul'turologija i iskusstvovedenie, 4 (24), pp. 76–84.

Shekhter, T. E., 2004. Khudozhestvennyy rynok kak ob"yekt gumanitarnogo znaniya [Art market as an object of humanitarian knowledge]. Saint Petersburg: SPgUP.

Camplin, T., 2010. The Spontaneous Orders of the Arts. Studies in Emergent Order, 3, pp. 195–211.

Cantor, P. & Cox, S., 2010. Literature and the Economics of Liberty: Spontaneous Order in Culture. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Scorsese, M., 2019. I Said Marvel Movies Aren’t Cinema. Let Me Explain, The New York Times, [online]. Available at: [accessed: 06 April 2020].

Szafruga, P., 2018. Spontaniczny porządek a polityka. Zastosowanie teorii spontanicznego porządku w naukach politycznych. Krakуw, AT Wydawnictwo.

Walker, B., 2010. Can Culture Generate Spontaneous Order? [online]. Available at: [accessed: 10 April 2020].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Гайек, Ф., 2000. Право, законодавство і свобода. Нове визначення ліберальних принципів справедливості і політичної економії. Київ: Аквілон-Прес.

Лысакова, А. А., 2011. Парадоксы современного арт-рынка как глобального института. Известия Уральского федерального университета. Сер. 1: Проблемы образования, науки и культуры, 4, сс. 246–255.

Пучко-Колесник, Ю. В., 2019. Феномен учителя: хорова школа Олега Тимошенка. Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, 1(42), сс. 103–112.

Libertarico, 2019. Спонтанный порядок в системе права. Medium, [online]. Режим доступу: [дата звернення: 02.04.2020].

Хайек, Ф., 2000. Индивидуализм и экономический порядок. Гуманитарный портал, [online]. Режим доступу: [дата звернення: 11.04.2020].

Харченко, П., 2008. Олег Тимошенко. Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки: Мистецькі обрії, 1(10), сс. 47–52.

Черняева, И. В., 2016. Рынок произведений искусства в России: ключевые понятия исследования. Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение, 4 (24), сс. 76–84.

Шехтер, Т. Е. ред., 2004. Художественный рынок как объект гуманитарного знания. Санкт-Петербург: СПбГУП.

Camplin, T., 2010. The Spontaneous Orders of the Arts. Studies in Emergent Order, 3, pp. 195–211.

Cantor, P. & Cox, S., 2010. Literature and the Economics of Liberty: Spontaneous Order in Culture. Auburn: Ludwig von Mises Institute.

Scorsese, M., 2019. I Said Marvel Movies Aren’t Cinema. Let Me Explain, The New York Times, [online]. Available at: [accessed: 06 April 2020].

Szafruga, P., 2018. Spontaniczny porządek a polityka. Zastosowanie teorii spontanicznego porządku w naukach politycznych. Krakуw, AT Wydawnictwo.

Walker, B., 2010. Can Culture Generate Spontaneous Order? [online]. Available at: [accessed: 10 April 2020].