DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220847

Туристичні дестинації індустріальної епохи (на прикладі розвитку НМА України ім. П. І. Чайковського та менеджменту академіка О. С. Тимошенка)

Stepan Dychkovskyy

Анотація


Проаналізовано взаємодію культури та туризму, а також культурних траєкторій сучасного туризму. Окреслено основні проблеми взаємодії сучасного туризму для аналізу ідентичності та мультикультуралізму. Визначено тенденції розвитку культурного туризму та туристичних дестинацій в індустріальну епоху. З’ясовано доцільність застосування нової концепції культурного туризму та туристичних дестинацій на прикладі розвитку Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть під керівництвом академіка О. С. Тимошенка. Розглянуто спеціалізовані форми туризму, одна з яких — творчий або креативний туризм. Виявлено фактори впливу на культурний туризм та туристичні дестинації як на певний тип культурних практик, що становить ефективний засіб конструювання й поширення національної ідентичності. Розкрито проблеми взаємодії культури і туризму, культурні траєкторії сучасного туризму, які слугують структурою для аналізу ідентичності та мультикультуралізму. Доведено, що: соціокультурні практики сучасного туризму, котрі розвиваються в контексті світових глобальних процесів, надали можливості системно проаналізувати і намітити шляхи позитивної практичної реалізації культурного туризму і туристичних дестинацій; одним з популярних підходів до поліпшення якості життя міських жителів є креативні стратегії розвитку міст, які використовують певні інноваційні ідеї, творчий підхід до вирішення проблем з акцентом на розвиток мистецтва, культури, збереження історичної спадщини та унікальності міста; промислова спадщина міських регіонів, яка формувала культурний простір міст протягом тривалого часу, і становить зростаючий сегмент туристичної галузі, розглядається багатьма дослідниками як ресурс розвитку творчого досвіду. Обґрунтовано положення, що розвиток туризму і культурна регенерація стають частиною загальноміського відновлення, адже не випадково об’єкт, який можна вважати одним із перших символічних об’єктів переходу від старого індустріального до нового постіндустріального етапу розвитку туризму містить нові сегменти, на яких саме творчий досвід стає інструментом розвитку культурного потенціалу і мандрівників, і туристичних дестинацій. Означено шляхи позитивної практичної реалізації соціокультурної діяльності сучасного туризму, які надають можливість системно проаналізувати та реалізувати певні можливості туристичного продукту на дестинаціях індустріальної епохи.


Ключові слова


культурний туризм; індустріальна епоха; бренд; постмодернові туристи; індустрія послуг; мультикультуралізм; менеджмент академіка О. С. Тимошенка

Повний текст:

PDF

Посилання


Barna, M. Yu., 2017. Kontseptualni pidhody do rozvytku kulturnoho turyzmu [Conceptual approaches to the development of cultural tourism]. In: Current issues of economy and trade under the modern conditions of European integration. Sciencetific conference, Lviv, May 11– 12 2017. Lviv: Lviv University of Trade and Economics, pp. 62–64.

Bozhko, L. D., 2010. Kulturnyi turizm yak vazhlyvyi chynnyk sotsialno-kulturnoho rozvytku rehioniv Ukrainy [Cultural tourism as an important factor in socio-cultural development of Ukrainian regions]. Kultura Ukrainy, 32, pp. 169–179.

Budko, M., 2010. Turizm kak signifikativnaya modal'nost' sotsiokul'turnykh izmenenii [Tourism as a significative modality of social and cultural changes]. Nierównościspołeczne a wzrostgospodarczy, 16, pp. 468–481.

Harbar, G. A., 2013. Kulturnyi turizm v konteksti masovoi kultury [Cultural tourism in the context of mass culture]. Humanitarnyi visnyk Zapirizkoi natsionalnoi inzhenernoi akademii, 56, pp. 140–148.

Gordin, V., Suschinskaya, M., & Yatskevich, M., 2001. Teoreticheskie i prakticheskie podkhody k razvitiyu turizma. In: Ya. Braun, ed. Kul'turnyi turizm: konvergentsiya kul'tury i turizma na poroge XXI veka [Cultural tourism: convergence of culture and tourism on the threshold of the XXI century]. Sankt-Peterburh: SPbGUEF, pp. 144–145.

Karamasheva, A. A., 2004. Cultural tourism and its importance in socio-cultural development of regions under the conditions of globalization. Ph.D. in Culturology. Thesis. Russian Academy of Public Administration under the President of Russian Federation.

Kindrachuk, N. M., 2013. Znachennia tradytsii ta zvychaiv dlia rozvytku kulturnoho turizmu v Karpatskomu rehioni Ukrainy [The importance of traditions and customs for the development of cultural tourism in the Carpathian region of Ukraine]. In: Recreational potential of Prykarpattia: history, current state, prospects, International scientific conference, Ivano-Frankivsk, September 19–20 2013, Ivano-Frankivsk: Foliant, pp. 89–92.

Pogorelova, I. S., 2018. Kulturna spadshchyna yak skladova kulturnoi polityky Yevropeiskoho Soiuzu [Cultural Heritage as a Component of the Cultural Policy of European Union]. In: Tourism business: current trends and development strategies, International scientific-practical Internet conference, Kyiv, March 16 2018. Kyiv, KNEU, pp. 152–157.

Pronkevich, O. V., 2009. Kulturnyi turizm I “vynaidennia” Ispanii [Cultural tourism and the “invention” of Spain]. Naukovi pratsi Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianskoi akademiia», vol.124, issue 111, pp. 91–93.

Stepanchuk, A. V., 2015. Sokhranenie, razvitie i demonstratsiya remesel kak chast' material'nogo kul'turnogo naslediya v ob"ektakh kul'turnogo turizma [Preservation, development and demonstration of handicrafts as part of the intangible cultural heritage in cultural tourism objects]. Izvestiya Kazanskogo gosudarstvennogo arkhitekturno-stroitel'nogo universiteta, 4 (34), pp. 72–81.

Sushchinskaya, M. D., 2012. Razvitie modeli turizma vpechatlenii v kul'turnom turizme [Development of the model of impressionism in cultural tourism]. Izvestiya Izvestiya SanktPeterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta, 2, pp. 107–111.

Trosby, D., 2013. Economics and Culture. Moskva: Vysshaya shkola ekonomiki.

Bendixen, P., 1997. Cultural Tourism Economic Successatthe Expenseof Culture? International Journal of Cultural Policy, 4, pp. 21–46.

Dallen, J. Timothy, 2011. Cultural heritageand tourism: Аnintroduction. Bristol: CVB.

Jelin, D. A., 2009. Splintering of Tourism Market: New Appearing Formsof Cultural Tourismas a Consequence of Changesin Everyday Lives. Collegium Antropologicum, 1, pp. 259– 266.

Goeldner, C. & Brent, R., 2003. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Hoboken; New York: John Wiley&Sons.

Graham, B., 2002. Heritageas Knowledge: Capitalor Culture. Urban Studies, 39, pp. 1003–1017.

Mamaisur, D., 2017. Potentsialy 2017: kraft I kulturnyi tirizm [Potentials 2017: craft and cultural tourism]. Velyka ideia, [online]. Available at: [assessed: 02 December.2020].

Richards, G., 2007. Cultural Tourism — Globaland Local Perspectives. New York: The Haworth Hospitality Press.

Richards, G., 1996. Cultural Tourismin Europe. CAB International, р. 34.

Macleod, D. V. D., 2004. Tourism, Global and Cultural Change: An Island Community Perspective. Clevedon: Channel View Publications.

McKercher, B. & Cros, H., 2015. Cultural Tourism. London: Routledge.

McKercher, B. & Du Cros, H., 2002. Cultural tourism: the partners hip between tourism and cultural heritage management. New York: The Haworth Hospitality Press.

Robinson, M. & Evans, N., 1996. Callaghan P. Managing Cultural Resources for the Tourist. Newcastle: University of Northumbria.

Richards, G., 2008. Creativity and tourism: The State of the Art. Annals of Tourism Research, Vol. 38, 4, pp. 1225–1253.

Shackley, M. L., 2001. Managing Sacred Sites: Service Provisionand Visitor Experience. London: Thomson Learning.

Smith, M. K., 2003. Issues in Cultural Tourism Studies. London, New-York: Routeledge.

Stebbins, R., 1996. Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism Research, Vol. 23, Issue 4, pp. 948–950.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Барна, М. Ю., 2017. Концептуальні підходи до розвитку культурного туризму. У кн.: Актуальні проблеми економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції, наукова конференція, Львів, 11–12 травня 2017. Львів: ЛТЕУ, сс. 62–64.

Божко, Л. Д., 2010. Культурний туризм як важливий чинник соціально-культурного розвитку регіонів України. Культура України, 32, сс. 169–179.

Будько, М., 2010. Туризм как сигнификативная модальность социокультурных изменений. Nierównościspołeczne a wzrostgospodarczy, 16, сс. 468–481.

Гарбар, Г. А., 2013. Культурний туризм в контексті масової культури. Гуманітарний вісник Запорізької національної інженерної академії, 56, сс. 140–148.

Гордин, В., Сущинская, М. и Яцкевич, М., 2001. Теоретические и практические подходы к развитию туризма. В кн.: Я. Браун, ред. Культурный туризм: конвергенция культуры и туризма на пороге ХХI века. Санкт-Петербург: СПбГУЭФ, сс. 144–145.

Карамашева, А. А., 2004. Культурный туризм и его значение в социокультурном развитии регионов в условиях глобализации. Автореф. дисс. канд. культурологии. Российская академия государственной службы при президенте Российской федерации.

Кіндрачук, Н. М., 2013. Значення традицій та звичаїв для розвитку культурного туризму в Карпатському регіоні України. У кн.: Рекреаційний потенціал Прикарпаття: історія, сучасний стан, перспективи: Туризм і розвиток регіону, Міжнародна наукова конференція, Івано-Франківськ, 19–20 вересня 2013. Івано-Франківськ: Фоліант, сс. 89–92.

Погорєлова, І. С., 2018. Культурна спадщина як складова культурної політики Європейського Союзу. У кн.: Туристичний бізнес: сучасні тренди та стратегії розвитку. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, Київ, 16 березня 2018. Київ: КНЕУ, сс. 152–157.

Пронкевич, О. В., 2015. Культурний туризм і «винайдення» Іспанії. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «КиєвоМогилянської академія», Т.124, вип.111, сс. 91–93.

Степанчук, А. В., 2015. Сохранение, развитие и демонстрация ремесел как часть материального культурного наследия в объектах культурного туризма. Известия Казанского государственного архитектурно-строительного университета, 4 (34), сс. 72–81.

Сущинская, М. Д., 2012. Развитие модели туризма впечатлений в культурном туризме. Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2, сс. 107–111.

Тросби, Д., 2013. Економика и культура. Москва: Высшая школа экономики.

Bendixen, P., 1997. Cultural Tourism Economic Successatthe Expenseof Culture? International Journal of Cultural Policy, 4, pp. 21–46.

Dallen, J. Timothy, 2011. Cultural heritageand tourism: Аnintroduction. Bristol: CVB.

Jelin, D. A., 2009. Splintering of Tourism Market: New Appearing Formsof Cultural Tourismas a Consequence of Changesin Everyday Lives. Collegium Antropologicum, 1, pp. 259– 266.

Goeldner, C. & Brent, R., 2003. Tourism: Principles, Practices, Philosophies. Hoboken; New York: John Wiley&Sons.

Graham, B., 2002. Heritageas Knowledge: Capitalor Culture. Urban Studies, 39, pp. 1003–1017.

Mamaisur, D., 2017. Потенціали 2017: крафт і культурний туризм. Велика ідея, [online]. Режим доступу: [дата звернення: 2.12.2020].

Richards, G., 2007. Cultural Tourism — Globaland Local Perspectives. New York: The Haworth Hospitality Press.

Richards, G., 1996. Cultural Tourismin Europe. CAB International, р. 34.

Macleod, D. V. D., 2004. Tourism, Global and Cultural Change: An Island Community Perspective. Clevedon: Channel View Publications.

McKercher, B. & Cros, H., 2015. Cultural Tourism. London: Routledge.

McKercher, B. & Du Cros, H., 2002. Cultural tourism: the partners hip between tourism and cultural heritage management. New York: The Haworth Hospitality Press.

Robinson, M. & Evans, N., 1996. Callaghan P. Managing Cultural Resources for the Tourist. Newcastle: University of Northumbria.

Richards, G., 2008. Creativity and tourism: The State of the Art. Annals of Tourism Research, Vol. 38, 4, pp. 1225–1253.

Shackley, M. L., 2001. Managing Sacred Sites: Service Provisionand Visitor Experience. London: Thomson Learning.

Smith, M. K., 2003. Issues in Cultural Tourism Studies. London, New-York: Routeledge.

Stebbins, R., 1996. Cultural tourism as serious leisure. Annals of Tourism Research, Vol. 23, Issue 4, pp. 948–950.