DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220841

Український митець у просторі сучасної культури

Serhiy Vytkalov, Volodymyr Vytkalov

Анотація


Аналізується організаційно-культурна і художня діяльність регіонального диригентахормейстера О. Тарасенка. Досліджується його шлях у мистецтві, зокрема на посадах хормейстера в Рівненському музичному училищі Рівненського державного гуманітарного університету та Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського, а також творчій діяльності на посаді хормейстера у Національній опері України імені М. Лисенка. Наголошується на важливості організаційно-культурної діяльності хормейстера в сучасних умовах загалом, провідні форми якого суттєво впливають на зміну культурної ситуації в Україні, а саме: відновлення діяльності Всеукраїнського хорового товариства ім. М. Леонтовича, члени якого вже сьогодні намагаються реставрувати практику його роботи кращих часів, розширивши її напрями; повернення до організації міжнародних хорових конкурсів, що стимулюватиме популяризацію хорового виконавства, акцентування уваги на спеціальній художній освіті в країні, поглиблення якої впливатиме на формування нових ціннісних орієнтацій населення; відновленні роботи дитячих хорових осередків та створення постійно-діючих творчих лабораторій, у яких би успадковувався художній досвід України в окресленому напрямі, що допоможе сформувати відповідний банк ідей та практичного досвіду. З’ясовано, що ефективність цієї діяльності допоможе ствердитися у думці про потрібність аналогічних структур у культурній практиці країни. Сюди віднесено й організаційно-культурну діяльність, спрямовану на підтримку хорових колективів регіонів, що культивують переважно духовну проблематику, оскільки ця діяльність сприятиме міжконфесійному примиренню населення, надзвичайно актуальному сьогодні для усієї країни. Виявлено відмінності у практиці роботи хормейстера з професійними та самодіяльними структурами на підставі аналізу роботи диригента з різними типами художніх колективів. Доведено, що зібраний, опрацьований та критично осмислений матеріал може лягти в основу підготовки аналогічних наукових та публіцистичних праць стосовно розкриття організаційно-культурної діяльності провідних діячів мистецтв України і формування своєрідної енциклопедії національного художнього досвіду.


Ключові слова


Олександр Тарасенко; традиція; хорове мистецтво; виконавство; духовна музика; організаційно-культурна діяльність; Товариство ім. М. Леонтовича

Повний текст:

PDF

Посилання


Vatsek, O. Tvorchist i orhanizatsiino-kulturna diialnist, [online]. Available at: [accessed: 10 December 2020].

Tarasenko, O. ed., 2011. «Voskresinnia»: khorova rodyna. Narysy z istorii khorovoho mystetstva. Rivne: O. Zen.

Vytkalov, S. V., 2012. Rivnenshchyna: kulturno-mystetskyi potentsial v paradyhmakh suchasnosti. Rivne: PP DM.

Vytkalov, S. V., 2020. Yevropeiskii kulturnii dosvid na rehionalnii stseni: rozdumy pislia cherhovoho kontsertu [European cultural experience on the regional stage: reflections after the next concert]. Volyn, 14 February.

Yemelianova, T. V., 2011. Biografizm yak zasib interpretatsii tvorchoi indyvidualnosti: Maks Dessuar [Biography as a means of interpreting creative individuality: Max Dessuar]. Visnyk Derzhavnoi akademii kerivnykh kadriv rultury i mystetstv, 1, pp. 24–28.

Interviews with O. Tarasenko, conducted by Vytkalov S. V. & Vytkalov V. G. 21– 22.07.2020. Private archive of S. V. Vytkalov & V. G. Vytkalov.

Ikonnykova, S. M., 2011. Biography as a sociocultural dimension of history. Kulturolohicheskii zhurnal, [online]. Available at: [accessed: 10 December 2020].

Lashchenko, A. P., 2004. Akademiia muzychnoi elity Ukrainy. Istoriia ta suchasnist: Do 90-richchia Natsionalnoi muzychnoi kultury Ukrainy imeni P. I. Tchaikovskoho [Academy of the musical elite of Ukraine: History and modernity: To the 90th anniversary of the P. I. Tchaikovsky National Academy of Music of Ukraine]. Kyiv: Musychna Ukraina.

Maloziomova, O. I. & Husarchuk, T. V., 2002. Poklykannia. Zhyttia i tvorcha diialnist O. S. Tymoshenka [Calling. Life and creative activity of O. S. Tymoshenko]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Mykulanynets, L. M., 2015. Biohrafiia myttsia yak zasib interpretatsii kultury [Biography of the artist as a means of interpreting culture]. Ukrainska kultura: mynule, suchasne, shliakhy rozvytku, 21, 2, pp. 45–51.

Popovych, O. V., 2011. Biohrafiia yak fenomen ta obiekt kultury [Biography as a phenomenon and an object of culture]. Humanitarnii chasopys, 2, pp. 96–103.

Protokol zasidannia Pravlinnia VKhT im. M. Leontovycha vid 3.02.2020; Zvit Asotsiatsii Natsionalnoi Vseukrainskoi muzychnoi Spilky «Vseukrainske khorove tovarystvo im. M. Leontovycha» za 2019 r.; Plan diialnosti Asotsiatsii NVMS «Vseukrainske khorove tovarystvo im. M. Leontovycha» na 2019 r.; Pres-konferentsiia na temu «Kulturna dyplomatiia Ukrainy: svitovyi triumf «Shchedryka»», m. Vinnytsia, 19.09.2018 r.; Zvit Kyivskoho oblasnoho viddilennia VKhT im. M. Leontovycha za 2019 r.; okremi dovidky (R. Tolmachova, P. Zubkovoi, O. Zasadnoi) ta vlasni proekty myttsia. Pryvatnyi arkhiv O. L. Tarasenka.

Suprun, N. O., 2010. Maister naipotaiemnishoi plastyky khorovoho spivu Oleksandr Tarasenko. In: Kafedri khorovoho dyryhuvannia RDHU — 40 rokiv [Department of Choral Conducting RDGU—- 40 years]. Rivne: O. Zen, pp. 94–111.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Вацек, О. Творчість і організаційно-культурна діяльність [online]. Режим доступу: [дата звернення: 10.12.2020].

Тарасенко, О. упоряд., 2011. «Воскресіння»: хорова родина. Нариси з історії хорового мистецтва. Рівне: О. Зень.

Виткалов, С. В., 2012. Рівненщина: культурно-мистецький потенціал в парадигмах сучасності. Рівне: ПП ДМ.

Виткалов, С. В., 2020. Європейський культурний досвід на регіональній сцені: роздуми після чергового концерту. Волинь, 14 лют.

Ємельянова, Т. В., 2011. Біографізм як засіб інтерпретації творчої індивідуальності: Макс Дессуар. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 1, сс. 24–28.

Інтерв’ю з О. Тарасенком, проведені Виткаловим С. В. і Виткаловим В. Г. 21– 22.07.2020 р. Приватний архів авторів.

Иконникова, С. Н., 2011. Биография как социокультурное измерение истории. Культурологический журнал, [online]. Режим доступу: [дата звернення: 10.12.2020].

Лащенко, А. П., 2004. Академія музичної еліти України : Історія та сучасність: До 90-річчя Національної музичної культури України імені П. І. Чайковського. Київ: Музична Україна.

Малозьомова, О. І. та Гусарчук, Т. В., 2002. Покликання. Життя і творча діяльність О. С. Тимошенка. Київ: Музична Україна.

Микуланинець, Л. М., 2015. Біографія митця як засіб інтерпретації культури. Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку, 21, 2, сс. 45–51.

Попович, О. В., 2011. Біографія як феномен та об’єкт культури. Гуманітарний часопис, 2, сс. 96–103.

Протокол засідання Правління ВХТ ім. М. Леонтовича від 3.02.2020; Звіт Асоціації Національної Всеукраїнської музичної Спілки «Всеукраїнське хорове товариство ім. М. Леонтовича» за 2019 р.; План діяльності Асоціації НВМС «Всеукраїнське хорове товариство ім. М. Леонтовича» на 2019 р.; Прес-конференція на тему «Культурна дипломатія України: світовий тріумф «Щедрика»», м. Вінниця, 19.09.2018 р.; Звіт Київського обласного відділення ВХТ ім. М. Леонтовича за 2019 р.; окремі довідки (Р. Толмачова, П. Зубкової, О. Засадної) та власні проекти митця. Приватний архів О. Л. Тарасенка.

Супрун, Н. О., 2010. Майстер найпотаємнішої пластики хорового співу Олександр Тарасенко. У кн.: Кафедрі хорового диригування РДГУ – 40 років. Рівне: О. Зень, сс. 94–111.