DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220825

Моделі конструювання біографії в контексті неокласичного дискурсу

Мaxim Тymoshenko

Анотація


Розглянуто тезаурус актуальних принципів та концептів для конструювання біографічної нарації певної культурно-історичної доби. Проаналізовано причини формулювання предметного поля неокласичної біографістики на принципах соціокультурної детермінації. Визначено стратегії впливу кризи метанаративів на розповіді та кризи історичного пізнання на осмислення оповідей. Виявлено, що принципу біографічної дискурсивності надається провідного значення у сучасних дослідженнях біографій, оскільки він впливає на моделі запам’ятовування та репрезентації теперішнього (мемуари, автобіографії, розповіді, спогади тощо). З’ясовано відмінні ознаки біографічного дискурсу від біографічного наративу, які є визначальними у моделях конструювання біографій у контексті неокласичного дискурсу. Доведено, що моделі конструювання біографії залежать від належності дослідника до певної оповідної групи, яка визначається соціокультурною та психологічною обумовленістю. Проведено ревізію основних стратегій біографічного дискурсу в контексті сучасних філософсько-культурологічних теорій. Виокремлено домінуючі концепти, що змінюють класичний вектор біографістики й актуалізують біографічні пошуки, маркуючи актуальні параметри «біографічної свідомості епохи». Доведено, що примножуючи варіативність оповідей та можливість нескінченної кількості переказів, біографічна нарація завжди корелює з культурною традицією, яка формує параметри збереження та фіксації оповідей з огляду на особистісні чинники та поліваріативні контексти їх інтерпретацій. Розроблено теоретичне підґрунтя неокласичної біографістики засобами герменевтичної методології Поля Рікера для інтерпретації творчих біографій митців в моделях біографічної дискурсивності. Окреслено міждисциплінарні параметри біографістики на перетинах дискурсивності мистецтва, антропології, естетики, історії та спогадів. Обґрунтовано специфіку формування моделей конструювання біографії у контексті неокласичного дискурсу. Доведено, що врахування нарації певної культурно-історичної доби створює умови для перетворення біографічної розповіді на джерело знань про культуру в різних її проявах та аспектах, а способів «промовляння» або фіксації — на механізми конструювання наративу про життя.


Ключові слова


біографія; біографістика; біографічний дискурс; біографічна свідомість доби; неокласична біографістика; біографічний схематизм; візуальна біографістика

Повний текст:

PDF

Посилання


Briukner, P., 2009. Tiraniya pokayaniya. Esse o zapadnom mazokhizme [The tyranny of repentance. Essays on Western Masochism]. Sankt-Peterburh: Izdatelstvo Ivana Libbaha.

Holubovych, I., 2007. Biografiya: siluet na fone Humanities (Metodologiya analiza biografii v sotsiogumanitarnom znanii) [Biography: silhouette against the background of Humanities (Methodology for analyzing biography in socio-humanitarian knowledge)]. Odessa: SPD Fridman.

Konnerton, P., 2004. Yak suspilstva pamiataiut [As societies remember]. Translate from English by S. Shlipchenko. Kyiv: Nika-Tsentr.

Lishaev, S. A., 2009. Pomnit' fotografiei (k analizu fotograficheskoi konstruktsii pamyati) [Remember by photography (to the analysis of the photographic construction of memory)]. Vestnik Samarskoi gumanitarnoi akademii. Seriya Filosofiya. Filologiya, 1 (5), pp. S.12–36.

Petrenko, D., 2016. Vosproizvodit' i transversirovat'. Filosofskaya antropologiya media [Play and transverse. Philosophical Anthropology of Media]. Kharkov: KhNU imeni V. N. Karazina.

Rikеr, P., 1998. Vremya i rasskaz [Time and story]. Vol.1. Moskva; Sankt-Peterburh: Universitetskaya knyha.

Riker, P., 2004. Pamyat', istoriya, zabvenie [Memory, history, oblivion]. Translate from French by I. Blauberh & I. Vdovyna. Moskva: Izdatelstvo Humanitarnoy literatury.

Riker, P., 2001. Shcho take tekst? Poiasnennia ta rozuminnia. In: M. Zubryts, ed. Antolohiia svitovoi literaturno-krytychnoi dumky XX st. [Anthology of world literary and critical thought of the XX century]. 2rd ed. Lviv: Litopys, pp. 305–323.

Tome, D., Kaufmann, V. & Shmyd, U., 2017. Vtorzhenie zhizni. Teoriya kak tainaya avtobiografiya [Invasion of life. Theory as a secret autobiography]. Moskva: Vysshaya shkola ekonomiki.

Beck, J., 2015. Life's Stories. The Atlantic, [online]. Available at: https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/08/life-stories-narrative-psychology-redemptionmental-health/400796/ [accessed: 02 December 2020].

Bourdieu, P., 1986. L`Illusion biographique. Actes de la recherche en science sociales, 6, pp. 69–72, [en ligne]. Mode d'accès : [date de la demande: 02 décembre 2020].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Брюкнер, П., 2009. Тирания покаяния. Эссе о западном мазохизме. СанктПетербург: Издательство Ивана Лимбаха.

Голубович, И. В., 2007. Биография: силуэт на фоне Humanities (Методология анализа биографии в социогуманитарном знании). Одесса: СПД Фридман.

Коннертон, П., 2004. Як суспільства пам'ятають. Переклад з англійської С. Шліпченко. Київ: Ніка-Центр.

Лишаев, С. А., 2009. Помнить фотографией (к анализу фотографической конструкции памяти). Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия Философия. Филология, 1 (5), сс. 12–36.

Петренко, Д., 2016. Воспроизводить и трансверсировать. Философская антропология медиа. Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина.

Рикёр, П., 1998. Время и рассказ. Т.1. Москва; Санкт-Петербург: Университетская книга.

Рикёр, П., 2004. Память, история, забвение. Перевод с французского И. Блауберг, И. Вдовина и др. Москва: Издательство Гуманитарной литературы.

Рікер, П., 2001. Що таке текст? Пояснення та розуміння. У кн.: М. Зубриць, ред. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. 2-ге вид. Львів: Літопис, сс. 305– 323.

Томэ, Д., Кауфманн, В. И Шмид, У., 2017. Вторжение жизни. Теория как тайная автобиография. Москва: Высшая школа экономики.

Beck, J., 2015. Life's Stories. The Atlantic, [online]. Available at: https://www.theatlantic.com/health/archive/2015/08/life-stories-narrative-psychology-redemptionmental-health/400796/ [accessed: 02 December 2020].

Bourdieu, P., 1986. L`Illusion biographique. Actes de la recherche en science sociales, 6, pp. 69–72, [en ligne]. Mode d'accès : [date de la demande: 02 décembre 2020].