DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.2-3(47-48).2020.213408

«Беатріче Ді Тенда» Вінченцо Белліні: жанрово-стильові пошуки в контексті розвитку італійського музичного театру першої половини XIX століття

Lai Yuеge

Анотація


Узагальнено найбільш показові ознаки італійського музичного театру першої половини XIX століття, синтетичну жанрову природу якого відображено в поетиці «романтичної драми бельканто» (термін С. Бархатової). Виявлено фактори впливу на формування жанрово-стильових аспектів італійської опери та італійського музичного театру першої половини ХІХ століття. Встановлено, що перехідний характер драми бельканто обумовлює різноманітність її жанрових найменувань і відсутність усталеної термінології. Обґрунтовано змістове наповнення понять «історична мелодрама», «операсеріа», «лірична трагедія», «трагічна драма» або «мелодрама» тощо, кожне з яких, по суті, являє собою модифікації одного жанру музичної драми. Визначено суттєву роль В. Белліні у розвитку італійської опери названого періоду та творчо-виконавських традицій мистецтва бельканто. Досліджено історію створення опери «Беатріче ді Тенда», її образно-змістовну та драматургічну специфіку, обумовлену подвійною жанровою природою твору, який визначався і як «опера-серіа», і як «лірична трагедія». Презентовано поетику останньої, яка проявляється у звертанні до історичного сюжету з конкретикою епохи та місця дії, в той час як типологічні ознаки італійської опери є очевидними в домінуванні традицій бельканто, номерної структури, що визначили драматургічні показники твору В. Белліні. Доведено, що до витоків ранньої італійської музично-театральної традиції сходить: очевидна духовноморалізуюча спрямованість у розвитку образу Беатріче; музично-риторичне наповнення її інтонаційної характеристики, котра тяжіє до фігур «сходження» (anabasis) і «кола», пов’язаних зі сферою ідеального, досконалого, в той час як характеристика її чоловіка-тирана Філіппо відзначена апелюванням до типологічних ознак помпезного маршу-ходи, символу неподільної жорстокої влади. Привернуто увагу до акцентування духовно-етичної «домінанти» у сюжетному розгортанні дії та образу головної героїні, яка виявляється суголосною і з релігійними шуканнями епохи Рісорджименто, що прагнула до національного єднання, в тому числі, на засадах духовного оновлення суспільства


Ключові слова


оперна творчість Вінченцо Белліні; «Беатріче ді Тенда»; італійський музичний театр; бельканто; романтична драма бельканто; опера-seria; лірична трагедія

Повний текст:

PDF

Посилання


Barkhatova, S., 2003. Romanticheskaya muzykal'naya drama bel canto [Romantic music drama bel canto]. Muzykal'naya akademiya, 1, pp.111–117.

Bronfin, E., 1960. Vinchentso Bellini [Vincenzo Bellini]. Sovetskaya muzyka, 9, pp.79–87.

Vetlitsina, I., 2020. Vinchentso Bellini [Vincenzo Bellini], [online]. Available at: http://www.belcanto.ru/bellini.html [accessed: 23 March 2020].

De Sanktis, F., 1964. Istoriya ital'yanskoy literatury: v dvukh tomakh [History of Italian Literature: in two volumes]. Volume 2. Moskva: Progress.

Drach, I. S., 1990. Opera Bellini and G. Donizetti in Italian Music-Theater Culture of the Romantic Age. Ph.D. in Art History. Abstract of Thesis. Kiev State Conservatory named after P. I. Tchaikovsky.

Kenigsberg, A. K., 2012. Rossini, Bellini, Donitsetti: 24 ital'yanskikh opery pervoi poloviny XIX veka. Istoriya sozdaniya, syuzhet, muzyka [Rossini, Bellini, Donizetti: 24 Italian operas of the first half of the 19th century. History of creation, plot, music: Textbook]. Sankt Peterburg: SPbGPU.

Kruntyaeva, T. S., 1984. Vinchentso Bellini (1801–1835). Populyarnaya monografiya [Vincenzo Bellini (1801–1835). Popular monograph]. Leningrad: Muzyka.

Kubkina, O. L., 2019. Istoricheskiye aspekty dramaturgii v opere V. Bellini «Puritane» [Historical aspects of dramaturgy in V. Bellini's opera «Puritans»]. Yuzhno-Rossiiskii muzykal'nyi al'manakh, 1 (34), pp.38–44.

Muginshtein, M., 2005. Khronika mirovoi opery. 1600–1850 [Chronicle of the world opera. 1600–1850]. Ekaterinburg: U-Faktoriya (pri uchastii izdatel'stva Gumanitarnogo universiteta).

Pastura, F., 1989. Bellini [Bellini]. Translated from Italian by I. Konstantinova. Moskva: Molodaya gvardiya.

Khokhlovkina, A., 1962. Zapadnoevropeiskaya opera: konets XVIII — pervaya polovina XIX veka: ocherki [Western European Opera: late 18th — first half of the 19th century: essays]. Moskva: Gosmuzizdat.

Cherkashina, M. R., 1986. Istoricheskaya opera epokhi romantizma: opyt issledovaniya [Historical Opera of the Romanticism Era: Research Experience]. Kiev: Muzychna Ukraina.

Yazʹkova, V. E., 2009. Church and State in Italy in the Political Concept of K. B. Cavour. Ph.D. in History. Abstract of Thesis. Institute of World History of Russian Academy of Sciences. LAI YU


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бархатова, С., 2003. Романтическая музыкальная драма bel canto. Музыкальная академия, 1, сс.111–117.

Бронфин, Е., 1960. Винченцо Беллини. Советская музыка, 9, сс.79–87.

Ветлицина И., 2020. Винченцо Беллини, [online]. Режим доступу: http://www.belcanto.ru/bellini.html [дата звернення: 23.03.2020].

Де Санктис, Ф., 1964. История итальянской литературы: в 2-х томах. Том 2. Москва: Прогресс.

Драч, И. С., 1990. Оперное творчество В. Беллини и Г. Доницетти в итальянской музыкально-театральной культуре эпохи романтизма. Автореф. дисс. канд. искусствоведения. Киевская государственная консерватория им. П. И. Чайковского.

Кенигсберг, А. К., 2012. Россини, Беллини, Доницетти: 24 итальянских оперы первой половины XIX века. История создания, сюжет, музыка. Санкт-Петербург: СПбГПУ.

Крунтяева, Т. С., 1984. Винченцо Беллини (1801-1835). Популярная монография. Ленинград: Музыка.

Кубкина, О. Л., 2019. Исторические аспекты драматургии в опере В. Беллини «Пуритане». Южно-Российский музыкальный альманах, 1 (34), сс.38–44.

Мугинштейн, М., 2005. Хроника мировой оперы. 1600–1850. Екатеринбург: У-Фактория (при участии издательства Гуманитарного университета).

Пастура, Ф., 1989. Беллини. Перевод с итальянского И. Константиновой. Москва: Молодая гвардия.

Хохловкина, А., 1962. Западноевропейская опера: конец ХVIII — первая половина ХIХ века: очерки. Москва: Госмузиздат.

Черкашина, М. Р., 1986. Историческая опера эпохи романтизма: опыт исследования. Киев: Музична Україна.

Язькова, В. Е., 2009. Церковь и государство в Италии в политической концепции К. Б. Кавура. Aвтореф. дисс. канд. исторических наук. Институт всеобщей истории Российской академии наук