DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.2-3(47-48).2020.213398

Використання медіатехнологій у презентації концертних програм: між шоу та академізмом

Inna Lisniak

Анотація


Розглянуто презентацію сучасних концертних програм із залученням медіатехнологій. Виявлено тісний взаємозв’язок розвитку технологій від індустріалізованого до постіндустріалізованого суспільства та їхній вплив на мистецтво. Відзначено, що інформаційно-комп’ютерні технології призвели до зміни ціннісних орієнтирів соціуму, зростання ролі суто матеріальних речей та формування відповідного погляду на твори мистецтва. Легкодоступна популяризація музичної творчості цифровими засобами сприяла засиллю мистецької сфери симулякрами. Розглянуто вплив технологічного процесу на всі сфери соціуму та пов’язані з цим трансформації, зокрема й в академічній музиці. Обґрунтовано доцільність використання медіатехнологій у сучасній академічній музиці. Доведено, що використання сучасних медіатехнологій у професійній музиці дозволяє митцям створювати проекти високого художнього рівня, цікаві широкій слухацькій/глядацькій аудиторії. Вперше проаналізовано прем’єрне виконання фентезі-шоу «Володарі Стихій». Показано, що у концертній програмі режисер-постановник використав елементи шоу: інтерактив із залом, гейміфікацію, сучасну хореографію. Разом з цим, містерія не «опустилася» до рівня пересічного шоу. Виявлено концептуальні ідеї щодо створення дійства, шоу програми, в якому музична складова домінує над видовищем. Зроблено висновок про те, що синтез медіатехнологій з цікавим драматургічним задумом, професійною музикою, високим виконавським рівнем, а також елементами шоу допомагають режисерам створювати якісний мистецький «продукт». Подібний формат надає нового змісту музичним творам та привертає увагу суспільства до професійної музичної творчості. Доведено, що медіатехнології відіграють роль засобів художної виразності, які допомагають розкрити задум. Поміж сучасних цифрових технологій у концертних програмах, зокрема фентезі-шоу «Володарі Стихій», було використано: відеопроекції, світлові ефекти, електронну обробку звука тощо.


Ключові слова


медіатехнології; концертна програма; медіа-арт; симулякр; академічна музика; популярна музика

Повний текст:

PDF

Посилання


Benjamin, W., 1996. Proizvedenie iskusstva v epokhu ego tekhnicheskoi vosproizvodimosti. In: W. Benjamin, Izbrannye esse [Selected Essays]. Moskva: Medium, pp.15–65.

Baudrillard, J., 2004. Symuliakry i symuliatsiya [Simulacra and Simulation]. Translated from French by Volodymyr Khovkhun. Kyiv: Vydavnytstvo Solomii Pavlychko “Osnovy”.

Dobronosova, Yu., 2019. Mediakomunikatsiynyi kontekst rozvytku suchasnoho ukrainskoho teatru v kulturi mediarozmayittia. In: S. Pyrozhkov, A. Zahorodnii & H. Skrypnyk, ed. IX Mizhnarodnyi konhres ukrayinistiv. Mystetstvoznavstvo. Kulturolohiya. Zbirnyk naukovykh statei (Do 100-richchia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy) [IXth International Congress of Ukrainian Studies. Art Criticism. Culture Studies. Collected Scientific Papers (On the Occasion of the National Academy of Sciences of Ukraine’s Centenary)]. Kyiv: IMFE, pp.552–564.

Korniyenko, N., 2013. Neliniine teatro(mystetstvo)znavstvo: postneklasychnyi landshaft. Vid Fausta do Proteya: Monohrafiia [Nonlinear Theatre (Art) Studies: A Post-Classical Landscape. From Faust to Proteus: A Monograph]. Kyiv: Alterpres.

Korniy, L. & Siuta, B., 2014. Ukrainska muzychna kultura. Pohliad kriz viky [The Ukrainian Musical Culture. A Look through the Ages]. Kyiv: Muzychna Ukraina.

Kastels, M., 2000. Informatsionnaya epokha: Ekonomika, obshchestvo i kul'tura [The Information Age: Economy, Society and Culture]. Translated from English and scientifically edited by Ovsey Shkaratan. Moskva: GU VShE.

Lisniak, I., 2019. Akademichne bandurne mystetstvo Ukrainy kintsia XX — pochatku XXI stolittia [Academic Bandura Art of Ukraine in the Late XXth to Early XXIst Century]. Kyiv: IMFE.

Paltsevych, Yu., 2020. «Lys Mykyta»: opera dlia vsikh. Muzyka: ukrainskyi internetzhurnal, [online]. Available at: http://mus.art.co.ua/lys-mykyta-opera-dlia-vsikh [accessed: 11 April 2020].

Paslavskyi, A., 2018. Problema vzaiemodii pop-kultury ta vtorynnoho vykonavstva v Ukraini (na prykladi rekonstruktsii kobzarskoho vykonavstva). In: K. P. Cheremskii, ed. Materialy naukovo-praktychnoi konferentsii «Aktualni pytannia suchasnoho vykonavstva na tradytsiinykh kobzarskykh instrumentakh, Kyiv, 26-27 chervnia 2018» [Proceedings of the Theoretical and Practical Conference «Current Issues of Modern Performance on Traditional Kobzar Instruments», Kyiv, 26–27 June 2018]. Kharkiv: Vydavets Oleksandr Savchuk, pp.132–144.

Skoryk, A., 2017. Mas-media yak viddzerkalennia sotsiokulturnykh transformatsii suspilstva [Mass Media as a Reflection of Socio-Cultural Transformations of Society]. Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv, 4, pp.37–41.

Yudova-Romanova, K., 2017. Tekhnichni zasoby oformlennia stsenichnoho prostoru: navchalnyi posibnyk [Technology of Stage Space Design: A Teaching Guide]. Kyiv: Vydavnychyi tsentr KNUKiM.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Беньямин, В., 1996. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. В кн.: Ю. А. Здоровый, ред. Избранные эссе, 1996. Москва: Медиум. сс.15–65.

Бодріяр, Ж., 2004. Симулякри і симуляція. Переклад з французької В. Ховкуна. Київ: Видавництво Соломії Павличко «Основи».

Доброносова, Ю., 2019. Медіакомунікаційний контекст розвитку сучасного українського театру в культурі медіарозмаїття. У кн.: С. Пирожков, А. Загородній та Г. Скрипник, ред. IX Міжнародний конгрес україністів. Мистецтвознавство. Культурологія. Збірник наукових статей (До 100-річчя Національної академії наук України). Київ: ІМФЕ, сс.552–564.

Корнієнко, Н., 2013. Нелінійне театро(мистецтво)знавство: постнекласичний ландшафт. Від Фауста до Протея. Київ: Альтерпрес.

Корній, Л. П. та Сюта, Б. О., 2014. Українська музична культура. Погляд крізь віки. Київ: Музична Україна.

Кастельс, М., 2000. Информационная эпоха: Экономика, общество и культура. Перевод с английского и научная редакция О. Шкаратана. Москва: ГУ ВШЭ.

Лісняк, І. М., 2019. Академічне бандурне мистецтво України кінця XX — початку XXI століття. Київ: ІМФЕ.

Пальцевич, Ю., 2020. «Лис Микита»: опера для всіх. Музика: український інтернет-журнал, [online]. Режим доступу: http://mus.art.co.ua/lys-mykyta-opera-dlia-vsikh [дата звернення: 11.04.2020].

Паславський, А., 2018. Проблеми взаємодії поп-культури та вторинного виконавства в Україні (на прикладі реконструкції кобзарського виконавства). У кн.: К. П. Черемський, ред. Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні питання сучасного виконавства на традиційних кобзарських інструментах», Київ, 26–27 червня 2018. Харків: Видавець Олександр Савчук, сс.132–144.

Скорик, А. Я., 2017. Мас-медіа як віддзеркалення соціокультурних трансформацій суспільства. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, 4, сс.37–41.

Юдова-Романова, К. В., 2017. Технічні засоби оформлення сценічного простору : навчальний посібник. Київ: Видавничий центр КНУКіМ.