DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(46).2020.198518

Православна духовна музика у творчості сучасних українських композиторів: традиції та трансформації

Margarita Antonenko

Анотація


Розглянуто стилістичні особливості хорових творів митрополита Іонафана (Єлецьких), І. Сахна, В. Файнера, Л. Дичко, В. Степурка, М. Шуха, написаних на канонічні тексти, які належать до літургійного, паралітургійного, позалітургійного напрямів православної духовної музики. Застосування культурологічного, історичного і порівняльного методів дало можливість виявити у духовних творах українських композиторів використання традиційних і поставангардних технік, розкрити значення їх творчості у відродженні духовної музики православної традиції наприкінці ХХ — на початку ХХІ століть. Запропоновано розрізняти творчість композиторів, які працюють у жанрах православної богослужбової музики, на церковну (митрополит Іонафан, І. Сахно, В. Файнер) і світську (Л. Дичко, В. Степурко, М. Шух). Церковні композитори створюють літургійну музику, це переважно піснеспіви, які виконуються під час богослужіння і потребують від автора дотримуватися всіх канонічних вимог як поетичних, так і музично-стилістичних. Світські композитори пишуть переважно паралітургійну або позалітургійну музику, значно оновлену й жанрово трансформовану. Це піснеспіви, які не є обов’язковими у православному богослужінні, не підпорядковуються канонам, вони призначені для концертного виконання під час святкових служб (зокрема хоровий концерт). Серед жанрів паралітургійної музики в українській православній традиції вирізняється духовна пісня. Духовні пісні історично побутували на межі паралітургійної й позалітургійної музики, адже їх традиційно виконують під час святкових церковних служб — колядки, щедрівки, великодні тропарі, пісні про святих. До позалітургійної музики належать твори на релігійні тексти, які побутують за межами церковного богослужіння. У них утілені індивідуальні композиторські задуми, співзвучні з канонами і традиціями православної духовної музики, зокрема: твори на канонічні тексти з інструментальним супроводом, твори, у яких канонічний текст змінено або він не підпорядковується поетиці богослужбових текстів. Їх виконують під час концертів і фестивалів духовної музики тощо.


Ключові слова


духовна музика православної традиції; церковний композитор; світський композитор; літургійний напрям; паралітургійний напрям; позалітургійний напрям

Повний текст:

PDF

Посилання


Angelovska, S. D. (2017). The eastern and western vectors in the formation of the composer's style of Vladimir Fainer. International messenger: cultural studies, philology, musicology. Issue II (9), Kyiv: Milenium, рр. 148–154 [in Ukrainian].

Bardashevskа Ya. M. (2017). Figurative and Semantic Principles of Victor Stepurko’s Choral Creative Activity (on the Material of the a Cappella Choir). Candidate’s thesis. National academy of managerial staff of culture and arts. Ivano-Frankivsk [in Ukrainian].

Kameneva, A. S. (2016). Liturgical praises of John Chrysostom on the canonical texts by M. Shukh: genre-stylistic and executive aspects. Culture of Ukraine. Ser. Culturology. Issue 54, Kharkiv, рр. 87–95. [in Ukrainian].

Konovalova, I. Yu. (2014). Personal-style eterminants of choral works L. V. Dychko. Culture of Ukraine, 47. Kharkiv, pp. 220–230. [in Ukrainian].

Pysmenna, O. В. (2004). Musical language of choral works by Lesia Dichko. Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Sakhno, I. L. (2013). Byzantine divine service singing at the present stage: the ratio of oral and written traditions. Extended abstract of candidate’s thesis. Kharkiv [in Ukrainian].

Tkachenko, A. I. (2016). Ukrainian sacred monody in modern composer's creativity. . Extended abstract of candidate’s thesis. Lviv [in Ukrainian].

Tishchenko, O. V. (2011). Liturgy in Ukrainian music of the end of the XX — beginning of the 21 centuries (to the problem of the relationship of ritual and genre). Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv [in Ukrainian].

Fainer. V. (2014). Music Workshop of Vladimir Fainer. Retrieved from http://www.fainer.in.ua.

Khvatovа, S. I. (2012). Compositions according to the rules of the canon. Bulletin of Adyghe State University. Ser. 2: Philology and Art History. рр. 208-214 [in Russian].

Khvatova, S. I. n.d. About modern church creativity of composers. Maikop and Adygea Diocese. Retrieved from https://adygeya-orthodoxia.ru/publikaczii/zhizn-prihodov-v-licah/o-sovremennom-cerkovnom-kompozitorskom-tvorchestve.htm (accessed: 21.01.2019).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Ангеловська С. Д. Східний і західний вектори у формуванні композиторського стилю В. Файнера // Міжнародний вісник: культурологія, філологія, музикознавство / Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. Київ : Міленіум, 2017. Вип ІІ (9). С. 148–154.

Бардашевська Я. М. Образно-семантичні засади хорової творчості Віктора Степурка (на матеріалі хорів а cappella) : дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ, 2017. 224 с.

Каменєва А. С. «Літургічні славослів'я Іоанна Златоуста на канонічні тексти» М. Шуха: жанрово-стилістичний та виконавський аспекти // Культура України. Серія: Культурологія : зб. наук. пр. / Харківська держ. акад. культури. Харків, 2016. Вип. 54. С. 87–95.

Коновалова І. Ю. Особистісно-стильові детермінанти хорової творчості Л. В. Дичко // Культура України. Cерія: Мистецтвознавство / Харківська держ. акад. культури. Харків, 2014. Вип. 47. С. 220–230.

Письменна О. Б. Музична мова хорових творів Лесі Дичко : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Львівська держ. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. Львів, 2004. 16 с.

Сахно І. Л. Візантійський богослужебний спів на сучасному етапі : співвідношення усної та письмової традицій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Харківський нац. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. Харків, 2013. 14 с.

Тищенко О. В. Літургія в українській музиці кінця ХХ — початку ХХІ століть (до проблеми співвідношення обряду і жанру) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2011. 20 с.

Ткаченко А. І. Українська сакральна монодія в сучасній композиторській творчості : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 03 Музичне мистецтво / Львівська нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. Львів, 2016. 250 с.

Файнер В. М. Сайт Володимира Файнера : веб сайт. URL: http://www.fainer.in.ua. (дата звернення: 01.07.2019).

Хватова С. И. Сочинения в условиях канона // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. Майкоп, 2012. С. 208–214.

Хватова С. И. О современном церковном композиторском творчестве. Майкопская и адыгейская епархия : веб сайт. URL: https://adygeya-orthodoxia.ru/publikaczii/zhizn-prihodov-v-licah/o-sovremennom-cerkovnom-kompozitorskom-tvorchestve.html (дата обращения: 02.07.2019).