DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(46).2020.198505

Інструментальний концерт у творчості Франсіса Пуленка: проекції жанру

Olena Antonova

Анотація


Розглянуто інструментальні концерти Ф. Пуленка з точки зору проекції в них зовнішніх та внутрішніх ознак жанру. Охарактеризовано тембровий склад кожного з концертів та виявлено мотивацію вибору композитором інструментів-солістів і типу оркестру. Окреслено образно-змістовні межі концертної музики Ф. Пуленка, позначено вектори їх розширення відносно усталеного інваріанту. Проаналізовано перетворення структурних та семантичних ознак інструментального концерту в пуленківських творах. Зазначено, що, поряд із традиційною тричастинністю циклічної композиції з темповим контрастом частин, композитор використовує індивідуалізовані форми, детерміновані синтезом концертного жанру з хореографічним («Ранкова серенада») або впливом імпровізаційної барокової фантазії (органний концерт). Простежено реалізацію ідеї солювання в концертах Ф. Пуленка, наголошено на індивідуалізації способів її втілення в кожному з творів. Розглянуто дію діалогічного принципу, що функціонує на різних рівнях художнього цілого: темброво-інструментальному — у подвійному та органному концертах, жанровому — у «Ранковій серенаді», стильовому — у «Сільському концерті», образному — у концерті для фортепіано. Виявлено модуси втілення ігрового начала в кожному з п’яти опусів. Гра як змагання визначає взаємодію двох солістів у подвійному концерті й співвідношення органної та оркестрової партій у концерті для органа і струнного оркестру. Гра як містифікація дає про себе знати в «Сільському концерті» та в «Ранковій серенаді»: у першому випадку йдеться про балансування між класицистичною і сучасною стилістикою, у другому — про жанрову амбівалентність, зумовлену режисуючою роллю сценічного задуму. Ігрова модель мозаїки втілена у фортепіанному концерті, у якому контрастні образно-тематичні елементи тексту постійно комбінуються, утворюючи нові структури. Зроблено висновок про те, що інструментальні концерти Ф. Пуленка, незважаючи на їх розосередженість у часі, становлять своєрідний жанровий цикл. Разом вони демонструють переконливе втілення сутності жанру та, водночас, відчутну зміну акцентів у його трактуванні, зумовлену постійним пошуком неосвоєних ресурсів.


Ключові слова


творчість Ф. Пуленка; інструментальний концерт; структурно-семантичний інваріант жанру; ідея солювання; принцип діалогічності; ігрове начало

Повний текст:

PDF

Посилання


Aranovskiy, M. (1987). The structure of the music genre and the current situation in music [Struktura muzykalnogo zhanra i sovremennaya situatsiya v muzyke]. Musical contemporary [Muzykal'nyj sovremennik]. Moscow: Sovetskij kompozitor, vol. 6, pp. 5–44 [in Russian].

Asafev, B. (1971). Musical form as a process [Muzykalnaya forma kak protsess]. Leningrad: Muzyka, 376 p. [in Russian].

Dyumenil, R. (1964). Modern French composers of the Six [Sovremennye francuzskie kompozitory gruppy «Shesti»]. Leningrad: Muzyka, 132 p. [in Russian].

Zhurdan-Moranzh, E. (1966). My friends are musicians [Moi druzya — Muzykantyi]. Moscow: Muzyka, 266 p. [in Russian].

Zhukova, O. (2009). Frances Poulenc's piano work in the context of French clavier traditions [Fortepianna tvorchist Fransisa Pulenka v konteksti frantsuzkykh klavirnykh tradytsii]: manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Academy of Music. Kyiv, 218 p. [in Ukrainian].

Klymenko, V. B. (1999). Gaming structures in music: aesthetics, typology, artistic practice [Ihrovi struktury v muzytsi: estetyka, typolohiia, khudozhnia praktyka]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Academy of Music. Kyiv, 16 p. [in Ukrainian].

Krivitskaya, E. (2010). History of French organ music [Istoriya frantsuzskoy organnoy muzyki]. Moscow: Kompozitor, 335 p. [in Russian].

Landovskaya, V. (1970). Letter to Francis Pulenk of 02.02.1928. Pulenk, F. Letters [Pisma]. Leningrad; Moscow: Sovetskij kompozitor, p. 94 [in Russian].

Landovskaya, V. (1970). Letter to Francis Pulenk of 08.24.1928. Pulenk, F. Letters [Pisma]. Leningrad; Moscow: Sovetskij kompozitor, p. 100 [in Russian].

Medvedeva, I. (1969). Fransis Poulenc [Fransis Pulenk]. Moscow: Sovetskij kompozitor, 240 p. [in Russian].

Mendelenko, D. (2017). Chamber-instrumental music by Francis Poulenc: features of temporal organization [Kamerno-instrumentalna muzyka Fransisa Pulenka: osoblyvosti chasovoi orhanizatsii]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Academy of Music. Kyiv, 219 p. [in Ukrainian].

Pulenk, F. (2005). Diary of my songs. Me and my friends [Dnevnik moih pesen. Ya i moi druzya]. Moscow: Kompozitor, 160 p. [in Russian].

Pulenk, F. (1970). Letters [Pisma]. Leningrad; Moscow: Sovetskij kompozitor, 309 p. [in Russian]. Письмо Артуру Голду и Роберту Фицдейлю от 17 сентября 1955 г.

Pulenk, F. (1970). Letter Letter to Arthur Gold and Robert Fitzdale of 17.09.1955. Pulenk, F. Letters [Pisma]. Leningrad; Moscow: Sovetskij kompozitor, p. 226 [in Russian].

Pulenk, F. (1970). Letter to Princess Edmond de Polignac of 05.11.1936. Pulenk, F. Letters [Pisma]. Leningrad; Moscow: Sovetskij kompozitor, p. 111–112 [in Russian].

Fialko. O. (2017). Harpsichord music of the 20 century: historical stages and main directions of development [Klavesinnaya Muzyka XX veka: istoricheskie etapy i osnovnye napravleniya razvitiya]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Kazan State Conservatory. Kazan, 309 p. [in Russian].

Filenko, G. (1983). French music of the first half of the twentieth century [Frantsuzskaya Muzyka pervoy poloviny XX veka]. Leningrad: Muzyka, 231 p. [in Russian].

Clifton, K. M. (2002). Poulenc's ambivalence: a study in tonality, musical style, and sexuality. Dissertation for the Degree of PhD. Austin: University of Texas at Austin, 159 p. [in English].

Ferraty, Fr. (2016). Harmonic language and harmony of languages in Aubade by Francis Poulenc: between agreement and disagreement [Langage harmonique et harmonie des langages dans Aubade de Francis Poulenc: entre accord et désaccord]. From language to style singularities by Francis Poulenc [Du langage au style singularités de Francis Poulenc]. Paris: Societe francaise de musicologie, pp. 107–119 [in French].

Lacombe, H. (2013). Francis Pulenk [Francis Poulenc]. Paris: Fayard, 1102 p. [in French].

Schneider, H. (2016). How to locate the Country Concert? [Comment situer le Concert champêtre?]. From language to style singularities by Francis Poulenc [Du langage au style: singularités de Francis Poulenc]. Paris: Societe francaise de musicologie, pp. 203–222 [in French].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Арановський М. Г. Структура музыкального жанра и современная ситуация в музыке // Музыкальный современник : сб. ст. Вып. 6 / сост. С. С. Зив, ред. В. В. Задерацкий. Москва : Сов. композитор, 1987. С. 5–44.

Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Кн. 1–2 / изд. 2-е. Ленинград : Музыка, 1971. 376 с.

Дюмениль Р. Современные французские композиторы группы «Шести». Ленинград : Музыка, 1964. 132 с.

Журдан-Моранж Э. Мои друзья — музыканты / пер. К. Г. Волконской ; ред., вступ. ст. и примеч. Г. М. Шнеерсона. Москва : Музыка, 1966. 266 с.

Жукова О. А. Фортепіанна творчість Франсіса Пуленка в контексті французьких клавірних традицій : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2009. 218 с.

Клименко В. Б. Ігрові структури в музиці: естетика, типологія, художня практика : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 1999. 16 с.

Кривицкая Е. Д. История французской органной музыки : очерки / 2-е изд., доп. И испр. Москва : Композитор, 2010. 335 с.

Ландовская В. Письмо Франсису Пуленку от 02.08.1928 г. // Пуленк Ф. Письма. Ленинград ; Москва : Сов. композитор, 1970. С. 95.

Ландовская В. Письмо Франсису Пуленку от 24.08.1930 г. // Пуленк Ф. Письма / пер. с франц. Е. С. Гвоздевой и Г. Т. Филенко ; ред., вступ. ст. и коммент. Г. Т. Филенко. Ленинград ; Москва : Сов. композитор, 1970. С. 100.

Медведева И. А. Франсис Пуленк. Москва : Сов. композитор, 1969. 240 с.

Менделенко Д. В. Камерно-інструментальна музика Франсіса Пуленка: особливості часової організації : дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2017. 219 с.

Пуленк Ф. Дневник моих песен. Я и мои друзья / пер. с франц. Ж. Я. Грушанской. Москва : Композитор, 2005. 160 с.

Пуленк Ф. Письма / пер. с франц. Е. С. Гвоздевой и Г. Т. Филенко ; ред., вступ. ст. и коммент. Г. Т. Филенко. Ленинград ; Москва : Сов. композитор, 1970. 309 с.

Пуленк Ф. Письмо Артуру Голду и Роберту Фицдейлю от 17 сентября 1955 г. // Пуленк Ф. Письма / пер. с франц. Е. С. Гвоздевой и Г. Т. Филенко ; ред., вступ. ст. и коммент. Г. Т. Филенко. Ленинград ; Москва : Сов. композитор, 1970. С. 226.

Пуленк Ф. Письмо княгине Едмон де Полиньяк от 11.05.1936 г. // Пуленк Ф. Письма / пер. с франц. Е. С. Гвоздевой и Г. Т. Филенко ; ред., вступ. ст. и коммент. Г. Т. Филенко. Ленинград ; Москва : Сов. композитор, 1970. С. 111–112.

Фиалко О. В. Клавесинная музыка XX века: исторические этапы и основные направления развития : дис. … канд. искусствоведения : 17.00.02 Музыкальное искусство / Казанская гос. консерватория им. Н. Г. Жиганова. Казань, 2017. 309 с.

Филенко Г. Т. Французская музыка первой половины ХХ века : очерки. Ленинград : Музыка, 1983. 231 с.

Clifton K. M. Poulenc's ambivalence: a study in tonality, musical style, and sexuality : dissertation for the Degree of PhD. Austin : University of Texas at Austin, 2002. 159 p.

Ferraty Fr. Langage harmonique et harmonie des langages dans Aubade de Francis Poulenc : entre accord et désaccord // Du langage au style singularités de Francis Poulenc / Edited by L. Kayas and H. Lacombe. Paris: Societe francaise de musicologie, 2016. P. 107–119.

Lacombe H. Francis Poulenc. Paris : Fayard, 2013. 1102 p.

Schneider H. Comment situer le Concert champêtre? // Du langage au style : singularités de Francis Poulenc / Edited by L. Kayas and H. Lacombe. Paris : Societe francaise de musicologie, 2016. P. 203–222.