DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(45).2019.189815

Теоретико-методичний концепт вокальної виконавської школи у працях Валентини Антонюк

Maria Kononova

Анотація


Охарактеризовано науково-методичні праці В. Антонюк про національні особливості українського співу, теоретичні засади вокальної школи; розкрито сутність авторської етнокультурної мовно-вокальної теорії, а також концепту національної вокальної школи як культурного коду нації. Дослідниця послідовно обґрунтовує своє розуміння виконавської школи, яке суттєво відрізняється від поширеного трактування цього явища в музикознавстві другої половини ХХ століття. У її працях запропоновано новий понятійно-термінологічний апарат дослідження українського вокального мистецтва загалом і вокальної виконавської школи зокрема, переосмислено традиційну методику української та світової вокальної педагогіки на основі авторської етнокультурної мовно-вокальної теорії; розглянуто музичну виконавську школу як історичне явище і як культурний феномен, як універсальну практичну модель. Згідно з авторською концепцією, українська вокальна школа постає: як історичний феномен, що ґрунтується на мистецьких традиціях різних поколінь; як розгалужена поліетнічна комунікаційна структура між виконавцями, представниками шкіл та соціумом, як її сучасна мобільна, «продуктивна» або «прогресуюча» модель. Вона поєднує етнічну самобутність художньої творчості автохтонних представників українського вокального мистецтва, а також українців, які належать до різних регіонально-етнічних груп, із досягненнями провідних національних вокальних шкіл світу, які мають свої ніші в культурно-історичному досвіді українців. В. Антонюк не обмежується вивченням традицій оперного академічного співу, вона досліджує етномузикологічні тенденції, пісенно-фольклорні витоки традиційного українського співу, його градації, духовні джерела, процеси етнологізації вокального мистецтва. У її працях розкрито практичний досвід української вокальної школи (історичні витоки, індивідуальну творчість відомих співаків, регіональні й національні традиції культури співу, вокальну творчість українських композиторів), порівняно різні виконавські стилі й авторські педагогічні методики навчання співу у ХХІ столітті.

Ключові слова


теорія музичного виконавства; музична виконавська школа; українська вокальна школа, вокальна педагогіка; вокально-педагогічна синергетика; етнокультурна мовно-вокальна теорія В. Антонюк; фонопсихолінгвістична методика навчання співу

Повний текст:

PDF

Посилання


Antonyuk, V. G. (2012). Aspects of vocalists’ professional thesaurus [Aspekty fakhovoho tezaurusu vokalistiv]. Literature, folklore, problems of poetics [Literatura, fol’klor, problemy poetyky]. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 37, pp. 7–9 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2019). Outstanding teacher-concertmaster of chamber singing class Zoya Yukhimivna Lichtman [Vydatnyi pedahoh-kontsertmeyster klasu kamernoho spivu Zoya Yukhymivna Likhtman]. Journal of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Kyiv, 1 (42), pp. 135–145 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2017). Vocal Pedagogy (Solo Singing) [Vokalna pedahohika (sol’nyi spiv)]. Textbook. Third edition supplemented and redone. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 218 p. [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2018). F. Chopin’s vocal eidos [Vokal’nyy eydos F. Shopena]. Ukraine — Poland: Dialogue of Cultures [Ukraina — Polshcha: dialoh kultur] Materials of the International Scientific Symposium. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, pp. 60–62 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2010). Ethnoecology of vocal pedagogy in the context of folk-instrumental performance [Etnoekolohiya vokal’noi pedahohiky v konteksti narodnoinstrumental’noho vykonavstva]. Journal of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Kyiv, 1 (6), pp. 135–145 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2018). Ethnocultural dialogue in the context of training of vocalists from China in National Musical Academy of Ukraine named after P. I. Tchaikovsky [Etnokul’turnyi dialoh u konteksti navchannya vokalistiv iz KNR u NMAU imeni P. I. Chaykovs’koho]. Ukraine. Europe. World. History and names in cultural and artistic reflections [Ukraina. Yevropa. Svit. Istoriia ta imena v kulturno-mystetskykh refleksiiakh]. Materials of the 2nd International Scientific and Practical Conference. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, pp. 6–8 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2002). Ethno-Cultural Thesaurus of Ukrainian Vocal Art [Etnokul’turolohichnyi tezaurus ukrayins’koho vokal’noho mystetstva]. Scientific Reporter of the P. I. Tschaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovyi visnyk Natsionalnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Vol. 16: Cultural problems of Ukrainian music [Kulturolohichni problemy ukrainskoi muzyky], Kyiv, pp. 178–186 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2010). Ethnologization of Vocal Art and Academization of Folk-Instrumental Creativity: The Cultural Observation [Etnolohizatsiya vokal’noi ta akademizatsiya narodno-instrumental’noi tvorchosti: kul’turolohichni sposterezhennya]. Problems of the History and Theory of Academic Folk Instrumental Performances [Problemy istorii y teorii akademichnoho narodno-instrumental’noho vykonavstva]. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, pp. 37–40 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2000). Culturological Vocabulary of Ukrainian Vocal-Pedagogical Speech and Problems of Professionalization of New Branches of Solo Singing [Kul’turolohichna leksyka ukrayinsʹkoho vokal’no-pedahohichnoho movlennya ta problemy profesionalizatsiyi novykh haluzei sol’noho spivu] // Borysthen. No. 6, pp. 14–25 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2009). Linguistic and cultural concept “vocal pedagogy” [Linhvokul’turnyi kontsept «vokal’na pedahohika»]. Journal of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Kyiv, 1 (2), pp. 94–103 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2000). Meta-Ethnic Phenomenon of the National Vocal School [Metaetnichnyy fenomen natsional’noi vokal’noi shkoly]. Actual Problems of the Theory and Practice of Artistic Culture [Aktual’ni problemy teorii ta praktyky khudozhn’oyi kul’tury], collection of scientific works. State Academy of Culture and Arts Management and Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, pp. 83–93 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2018). Methodological support of vocalists’ educational process in institution of higher education: traditions and innovations [Metodychne zabezpechennya navchal’noho protsesu vokalistiv u ZVO: tradytsii ta innovatsii]. Art Culture and Art Education: Tradition and Modernity [Khudozhnya kul’tura i mystets’ka osvita: tradytsiya ta suchasnist’]. Collection of materials of the International Scientific and Creative Conference. Kyiv, 20–21.11. National Academy of Culture and Arts Management, Kyiv, pp. 7–10 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2016). Mykola Kondratyuk: dimensions of personality [Mykola Kondratyuk: vymiry osobystosti]. Journal of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Kyiv, 1 (30), pp. 163–176 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2017). Olena Muravyova — Professor of the Mykola Lysenko’s School of Music and Drama [Olena Muravyova — profesor Muzychno-dramatychnoyi shkoly Mykoly Lysenka]. Journal of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho]. Kyiv, 2 (35), pp. 87–100 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (1999). Orthophiopia in Artistic Singing [Orfoepiya u khudozhn’omu spivi]. Kyiv: Ukrayinska ideya, 24 p. [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2016). The first Ukrainian textbook for singers “Vocal pedagogy” in the light of innovative technologies of higher vocal education: a discourse analysis [Pershyi ukrayins’kyi pidruchnyk dlya spivakiv «Vokal’na pedahohika» u svitli innovatsiynykh tekhnolohiy vyshchoyi vokal’noi osvity: dyskurs-analiz]. Art Education and Culture of Ukraine of the 21st Century: European Integration Vector [Mystetska osvita i kultura Ukrainy ХХ stolittia: yevrointehratsiinyi vektor]. National Academy of Culture and Arts Management. Kyiv, pp. 3–6 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (1999). The Formation of the Professional Vocal Education in Ukraine: to the Problem of Polyethnicity [Stanovlennia vokalno-profesiinoi osvity v Ukraini: problema polietnichnosti]. Kyiv: Ukrayinska ideya, 24 p. [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (1999; 2001). Ukrainian Vocal School: Ethno-Cultural Aspect [Ukrainska vokalna shkola: etnokulturnyi aspekt]. Monograph. Kyiv: Ukrainska ideia, 168 p. [in Ukrainian]. 2-nd Edition: 144 p. [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (1999). Ukrainian and German Vocal Schools: Consonant to the Question of the Dialogue of Cultures [Ukrains’ka ta nimets’ka shkoly spivu: spivzvuchchya (do pytannia dialohu kultur)]. Questions of Culturology [Pytannia Kul’turolohii]. Collection of scientific works. Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv, pp. 139–143 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2009). Ukrainian Vocal Art as a Phenomena of the National Art [Ukrain’ske vokalne mystetsvo — phenomen natsional’noi kul’tury]. Ukrainian Culture in Historical Development and Statemaking [Ukrainska kultura v istorychnomu rozvytku ta derzhavotvorenni]. Materials of the VIIth International Conference. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, pp. 22–23 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2001). Ukrainian Traditional Singing as a Cultural Phenomenon [Ukrain’skyi tradytsiynyi spiv yak kul’turnyi phenomen]. Scientific Notes of the Ternopil Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk [Naukovi zapysky Ternopils’koho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatyuka]. Ternopil, 1 (6), pp. 33–37 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2016). Ukrainian-Greek vocal connections: Mysteries of Mykola Arkas [Ukrains’ko-hrets’ki vokal’ni zv’yazky: tayemnytsi Mykoly Arkasa]. Dialogue of Cultures Ukraine — Greece: Cultural Policy of the 21st Century in European retrospect [Dialoh kul’tur Ukraina — Hretsiya: kulturna polityka XXI-ho stolittia v yevropeys’kii retrospektyvi], collection of works. Kyiv: Milenium, pp. 127–130 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (2001). The Phenomenon of the Ukrainian Vocal School in the Context of Ethno-Cultural Problems [Phenomen Ukrainskoi vokal’noi shkoly v kontekste etnokul’turologicheskih problem]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Doctor of Art Criticism by specialty 26.00.01 Theory and History of Culture. Moscow State Art and Cultural University. Moscow, 428 p. [in Russian].

Antonyuk, V. G. (2013). Folklore Sources of Vocalists’ Professional Thesaurus [Fol’klorni dzherela fakhovoho tezaurusu vokalistiv]. Literature, folklore, problems of poetics [Literatura, fol’klor, problemy poetyky]. Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv, 37, 1, pp. 7–19 [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (1999). Formation of an Individual Performing Style: Cultural-Anthropological Aspect [Formuvannya indyvidual’noho vykonavs’koho stylyu: kul’turno-antropolohichnyi aspect]. Kyiv: Ukrainska ideya, 24 p. [in Ukrainian].

Antonyuk, V. G. (1999). Formation of Ukrainian Vocal School: Historical and Cultural Aspect [Formuvannya ukrayins’koi vocal’noi shkoly: istoryko-kul’turnyi aspect]. Kyiv: Ukrainska ideya, 24 p. [in Ukrainian].

Apatsky, V. (2010). The History of the Wind Musical-Performing Art [Istoriia duhovovo muzykalno-ispolnitelskovo iskusstva], in 2 vols. Vol. 1. Kyiv: Zadruha, 320 p. [in Russian].

Hnyd, B. P. (2002). Performing Schools of Ukraine: Department of Solo Singing of the NMAU named after P. I. Tschaikovsky (1971–2001) [Vykonavski shkoly Ukrainy: Kafedra solnoho spivu NMAU imeni P. I. Tschaikovs’koho (1997–2001)]. National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 94 p. [in Ukrainian].

Hrebenyuk, N. Y. (1999). Psychological, Pedagogical and Art-Study Aspects of Vocal-Performing Art [Vokalno-vykonavska tvorchist: psyholoho-pedahohichnyi ta mysteztvoznavchyi aspekty]. Monograph. National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 269 p. [in Ukrainian].

Hubko, O. T. (1996). The Phenomenon of Valentyna Antonyuk [Fenomen Valentyny Antonyuk]. Antonyuk V. H. The Voice of a Dove [Holos horlytsi]. Kyiv: Obrii, pp. 3–6 [in Ukrainian].

Davydov, M. (2010). About the Book [Pro knyhu]. Davydov, M. A. (2010). Performing Musicology. Encyclopedic Directory [Vykonavs’ke muzykoznavstvo. Entsyklopedychnyi dovidnyk]. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia, р. 3 [in Ukrainian].

Davydov, M. (2004). Scientific perspectives of Ukrainian Vocal School [Naukovi perspektyvy Ukrains’koi vokal’noi shkoly] Artistic notes [Mystetstvoznavchi zapysky]. Kyiv, 5, pp. 125–130. [in Ukrainian].

Davydov, M. A. (2004). Theoretical Foundations of the Formation of Performing Arts of Bayanist (Accordionist) [Teoretychni osnovy formuvannya vykonavs’koyi maysternosti bayanista (akordeonista)]. Ed. 3. Kyiv: Muzychna Ukraina, 300 p. [in Ukrainian].

Dedusenkо, Z. V. (2002). Piano Performing School as the Genus of Cultural Tradition [Vykonavska pianistychna shkola yak rid kulturnoi tradyzii]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Zaiets, V. (2010). Scientific school as the basic level of vocational education [Naukova shkola yak bazova lanka profesiynoyi osvity]. Music Studies Studios. [Muzykoznavchi studii]. Mykola Lysenko National music academy of Lviv. Vol. 21. Drohobych: Posvit, pp. 4–13 [in Ukrainian].

Zaiets, V. (2014). Scientific-practical School as a Correlation Object of Knowledge Systems and Practices in the field of Music Education [Naukovo-praktychna shkola yak obiekt korelyazii systemy znan’ ta praktychnoi diyalnosti v haluzi mystezkoi osvity]. Topical Issues of the Humanities [Aktualni pytannia humanitarnyh nauk]. Drohobytsch Ivan Franko State Pedagogical University. Кyiv, 10, pp. 62–67 [in Ukrainian].

Ivanov, V. F. (2008). The Tutor of the Solo Singing [Tutor sol’noho spivu]. Native Buh Region [Ridne Prybuzzhia]. 12.02 [in Ukrainian].

Коlоdub, І. S. (1995). Questions of the Theory of Vocal Art [Pytannia teorii vokalnoho mysteztva]. Kharkiv: Promin. 120 p. [in Ukrainian].

Kon’kova, H. A. (2001). Antonyuk, V. G. Encyclopedia of modern Ukraine [Entsyklopediya suchasnoi Ukrainy]. Vol. 1. Kyiv. Available at: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43027 (accessed: 18.03.2019).

Коtliarevsky, І. А. (2007). About Two Types of the School — Reproductive and Productive [Pro dwa typy shkil — reproduktyvnyi ta produktyvnyi]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo]. Vol. 54: Мusical Pedagogics [Muzychna pedahohika]: collection of articles. Кyiv, pp. 29–33 [in Ukrainian].

Krysa, O. B. (2011). Viola’s Art of Kyiv in the context of European Traditions [Alʹtove mystetstvo Kyyeva v konteksti yevropeysʹkykh tradytsiy]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kyiv, 213 p. [in Ukrainian].

Lysenko, I. M. (2011). Antonyuk, V. G. Singers of Ukraine [Spivaky Ukrainy]. Kyiv: Znannia, pp. 21–22 [in Ukrainian].

Markova O. (2010). Performing Musicology as a Phenomenon of the Ukrainian Scientific Tradition [Vykonavs’ke muzykoznavstvo yak fenomen ukrayins’koyi naukovoyi tradytsiyi] Performing Musicology. Encyclopedic Directory [Vykonavs’ke muzykoznavstvo. Entsyklopedychnyi dovidnyk]. Lutsk: Volynska oblasna drukarnia. pp. 4–6 [in Ukrainian].

Маrtseniuk, H. P. (2017). Ukrainian Performing School of Trombone in the context of Interethnic Creative Relationships [Ukrains’ka vykonavs’ka shkola trombona v konteksti mizhnatsionalnykh tvorchykh zvyazkiv]. Young Scientist [Molodyi vchenyi], 11 (51), pp. 592–597 [in Ukrainian].

Моrschakova, N. (2016). The Phenomenon of Ukrainian Bassoon School: the Practice of Discource [Phenomen Ukrains’koi phahotnoi shkoly: praktyka dyskursu]. Ukrainian Musicology [Ukrains’ke muzykoznavstvo]. Кyiv, 42, pp. 287–303 [in Ukrainian].

Polishchuk, A. V. (2011). Features of Functioning of the Phenomenon of the Modern Performing School [Osoblyvosti funktsionuvannya yavyshcha vykonavs’koyi shkoly na suchasnomu etapi]. Bulletin of the KNUCaA [Visnyk KNUKiM]. Series: Art Studies [Mystetstvoznavstvo]. Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv, 25, pp. 133–140. [in Ukrainian].

Sikorska, I. M. (2006). Antonyuk Valentyna Heniivna. Ukrainian Music Encyclopedia. [Ukrainska muzychna entsyklopediia]. Vol. 1. Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology. Kyiv, pp. 80–81 [in Ukrainian].

Sumarokova, V. (2004). Performing School as an Object of Research: to the Definition of the Concept [Vykonavs’ka shkola yak obyekt doslidzhennia: do vyznacgennia poniattia] Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo]. Vol. 40: Musical Performing Art [Muzychne vykonavstvo]. Book 10, Kyiv, pp. 180–190 [in Ukrainian].

Sumarokova, V. (1999). Kyiv String Bow School in the Context of European Performing Arts (cello, doublebass) [Kyivs’ka strunno-smychkova shkola v konteksti yevropeis’koho vykonavs’koho mysteztva (violonchel, kontrabas)]. Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo]. Vol. 1: Musical Performing Art [Muzychne vykonavstvo], Kyiv, pp. 38–52 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Антонюк В. Г. Аспекти фахового тезаурусу вокалістів // Література, фольклор, проблеми поетики / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2012. Вип. 37. С. 7–9.

Антонюк В. Г. Видатний педагог-концертмейстер класу камерного співу Зоя Юхимівна Ліхтман // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2019. No 1 (42). С. 135–145.

Антонюк В. Г. Вокальна педагогіка (сольний спів) : підручник. Вид. 3-тє, доп. і перероб. Київ : Бихун В. Ю.,, 2017. 218 с.

Антонюк В. Г. Вокальний ейдос Ф. Шопена // Україна — Польща: діалог культур : мат-ли Міжнар. наук. симпозіуму / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. С. 60–62.

Антонюк В. Г. Етноекологія вокальної педагогіки в контексті народно-інструментального виконавства // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2010. No 1 (6). С. 120–126.

Антонюк В. Г. Етнокультурний діалог у контексті навчання вокалістів із КНР у НМАУ імені П. І. Чайковського // Україна. Європа. Світ. Історія та імена в культурно-мистецьких рефлексіях : тези ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2018. С. 6–8.

Антонюк В. Г. Етнокультурологічний тезаурус українського вокального мистецтва // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 16 : Культурологічні проблеми української музики. Київ, 2002. С. 178–186.

Антонюк В. Г. Етнологізація вокальної та академізація народно-інструментальної творчості: культурологічні спостереження // Проблеми історії й теорії академічного народно-інструментального виконавства / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2010. С. 37–40.

Антонюк В. Г. Культурологічна лексика українського вокально-педагогічного мовлення та проблеми професіоналізації нових галузей сольного співу // Бористен. 2000. No 6. С. 14–25. 10. Антонюк В. Г. Лінгвокультурний концепт «вокальна педагогіка» // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2009. No 1 (2). С. 94–103.

Антонюк В. Г. Метаетнічний феномен національної вокальної школи // Актуальні проблеми теорії та практики художньої культури : зб. наук. пр. / Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2000. С. 83–93.

Антонюк В. Г. Методичне забезпечення навчального процесу вокалістів у ЗВО: традиції та інновації // Художня культура і мистецька освіта: традиція та сучасність : зб. мат-в VII міжнар. наук.-творч. конф. Київ, 20–21 листопада 2018 р. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2018. С. 7–10.

Антонюк В. Г. Микола Кондратюк: виміри особистості // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2016. No 1 (30). С. 163–176.

Антонюк В. Г. Олена Муравйова — професор Музично-драматичної школи Миколи Лисенка // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2017. No 2 (35). С. 87–100.

Антонюк В. Г. Орфоепія у художньому співі. Київ : Українська ідея, 1999. 24 с.

Антонюк В. Г. Перший український підручник для співаків «Вокальна педагогіка» у світлі інноваційних технологій вищої вокальної освіти: дискурс-аналіз // Мистецька освіта і культура України ХХІ століття: євроінтеграційний вектор / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2016. С. 3–6.

Антонюк В. Г. Становлення вокально-професійної освіти в Україні: проблема поліетнічності : Київ : Українська ідея, 1999. 24 с.

Антонюк В. Г. Українська вокальна школа: етнокультурологічний аспект : монографія. Київ : Українська ідея, 1999. 168 с. Друге вид.: 2002. 144 с.

Антонюк В. Г. Українська та німецька школи співу: співзвуччя (до питання діалогу культур) // Питання культурології : зб. наук. пр. / Київський нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 1999. С. 139–143.

Антонюк В. Г. Українське вокальне мистецтво — феномен національної культури // Українська культура в історичному розвитку та державотворенні : мат-ли VII Міжнародної конф. / Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. Київ, 2009. С. 22–23.

Антонюк В. Г. Український традиційний спів як культурний феномен // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2001. Вип. 1 (6). С. 33–37.

Антонюк В. Г. Українсько-грецькі вокальні зв’язки: таємниці Миколи Аркаса // Діалог культур Україна — Греція: культурна політика ХХІ ст. в європейській ретроспективі : зб. праць. Київ : Міленіум, 2016. С. 127–130.

Антонюк В. Г. Феномен украинской вокальной школы в контексте этнокультурологических проблем : дис. ... доктора культурологии : спец. 24.00.01 Теория и история культуры / Московский гос. ун-т культуры и искусств. Москва, 2001. 428 с.

Антонюк В. Г. Фольклорні джерела фахового тезаурусу вокалістів // Література, фольклор, проблеми поетики / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Київ, 2013. No 37. Ч. 1. С. 7–19.

Антонюк В. Г. Формування індивідуального виконавського стилю: культурноантропологічний аспект. Київ : Українська ідея, 1999. 24 с.

Антонюк В. Г. Формування української вокальної школи: історико-культурний аспект. Київ : Українська ідея, 1999. 24 с.

Апатский В. Н. История духового музыкально-исполнительского искусства : учеб. пособие : в 2 кн. Кн. 1. Киев : Задруга, 2010. 320 с.

Гнидь Б. П. Виконавські школи України: кафедра сольного співу НМАУ імені П. І. Чайковського (1971–2001) : посібник / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2002. 94 с.

Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти : монографія / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 1999. 269 с.

Губко О. Т. Феномен Валентини Антонюк // Антонюк В. Г. Голос горлиці. Київ : Обрії, 1996. С. 3–6.

Давидов М. А. Про книгу // Давидов М. А. Виконавське музикознавство. Енциклопедичний довідник. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. С. 3.

Давидов М. А. Наукові перспективи української вокальної школи // Мистецтвознавчі записки. 2004. No 5. С. 125–130.

Давидов М. А. Теоретичні основи формування виконавської майстерності баяніста (акордеоніста) : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вид. 3-тє, доп. Київ : Муз. Україна, 2004. 300 с.

Дедусенко Ж. В. Виконавська піаністична школа як рід культурної традиції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2002. 20 с.

Заєць В. Наукова школа як базова ланка професійної освіти // Музикознавчі студії / Львівська нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. Дрогобич : Посвіт, 2010. Вип. 21. С. 4–13.

Заєць В. М. Науково-практична школа як об’єкт кореляції системи знань та практичної діяльності в галузі музичної освіти // Актуальні питання гуманітарних наук / Дрогобицький держ. пед. ун-т імені Івана Франка. Київ, 2014. Вип. 10. С. 62–67.

Іванов В. Ф. Тьютор сольного співу // Рідне Прибужжя. 2008. 12 лютого.

Колодуб І. С. Питання теорії вокального мистецтва. Харків : Промінь, 1995. 120 с.

Конькова Г. А. Антонюк В. Г. // Енциклопедія сучасної України. Т. І. Київ, 2001. URL: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=43027 (дата звернення: 18.03.2019).

Котляревський І. А. Про два типи шкіл — репродуктивні і продуктивні // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 54 : Музична педагогіка : зб. ст. Київ, 2007. С. 29–33.

Криса О. Б. Альтове мистецтво Києва в контексті європейських традицій : дис. ... канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2011. 213 с.

Лисенко І. М. Антонюк В. Г. // Співаки України. Київ : Знання, 2011. С. 21–22.

Маркова О. М. Виконавське музикознавство як феномен української наукової традиції // Виконавське музикознавство. Енциклопедичний довідник. Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. С. 4–6.

Марценюк Г. П. Українська виконавська школа тромбона в контексті міжнаціональних творчих зв’язків // Молодий вчений. Київ. 2017. No 11 (51). С. 592–597.

Морщакова Н. О. Феномен української фаготної школи: практика дискурсу // Українське музикознавство : наук.-метод. зб. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2016. Вип. 42. С. 287–303.

Поліщук А. В. Особливості функціонування явища виконавської школи на сучасному етапі // Вісник КНУКіМ / Київськй нац. ун-у культури і мистецтв. Серія: Мистецтвознавство Вип. 25. Київ, 2011. С. 133–140.

Сікорська І. М. Антонюк Валентина Геніївна // Українська музична енциклопедія. Т. 1. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. Київ, 2006. С. 80–81.

Сумарокова В. Г. Виконавська школа як об’єкт дослідження: до визначення поняття // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 40 : Музичне виконавство. Кн. 10. Київ, 2004. С. 180–190.

Сумарокова В. Г. Київська струнно-смичкова школа в контексті європейського виконавського мистецтва (віолончель, контрабас) // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 1 : Музичне виконавство. Київ, 1999. С. 38–52.