DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(44).2019.189692

Традиції масової та духовної музики в «A Little Jazz Mass» Боба Чілкотта (в інтерпретації китайських хорових колективів)

Gui Junjie

Анотація


Здійснено жанрову атрибуцію «A Little Jazz Mass» Б. Чілкотта, виявлено стильові особливості твору, паритетність взаємодії характерних ознак духовної літургічної музики і музики «третьої течії». Розкрито важливу роль формотворчих засад церковної музики при зовнішньому стильовому переважанні джазових компонентів музичної мови. Зазначено, що у «Маленькій джазовій месі» Б. Чілкотта характерний для музичної культури нового тисячоліття діалог епох, який передбачає осмислення духовних здобутків минулого у контексті процесів глобалізації. Доведено, що джазова меса стала важливим етапом у розвитку жанру, відображаючи загальнокультурний процес повернення до вічних духовних цінностей. З’ясовано, що виконання джазової меси хором шанхайського університету Фудань відповідає джазовій стилістиці твору. Це виявляється як вільне прочитання окремих елементів цілого (використання двох фортепіано, імпровізація акомпанементу, окремих інтонацій у хорових партіях). Імпровізаційність поєднується з дотриманням основних вказівок композитора, сприяючи збереженню логіки циклу як цілого. Проте основний смисл меси, закладений у сакральних словах, майже втрачається, а на перший план виступає концертний тип виконання. «Маленька джазова меса» Б. Чілкотта — яскравий зразок органічного поєднання популярної та академічної музики. На основі джазової стилістики композитору вдалося написати твір, глибокий за змістом і майстерний за внутрішньою організацією. Цим і зумовлена його популярність, зокрема численні інтерпретації хоровими колективами в різних куточках світу. Оригінальність і органічність звучання меси становить основу її нетлінності як старовинного жанру, який набуває нових форм завдяки новим стильовим вирішенням у творчості сучасних композиторів.


Ключові слова


меса; джазова меса; творчість Боба Чілкотта; англійська хорова музика; міжжанрова комунікація; китайська хорова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Diachkova, L. (2006). Neocannon problem in Stravinsky's Mass [Problema neokanona v Messe Stravynskoho]. I. Stravinsky in the context of time and place [I. Stravynskyi v kontekste vremeny y mesta]. Materials of the scientific conference, editor-compiler S. Savenko. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, pp. 67–85 [in Russian].

Kaisen, Ya. (2019). European origins of choral art in China [Yevropeiski vytoky khorovoho mystetstva Kytaiu]. Culture of Ukraine [Kultura Ukrainy]. Kharkiv State Academy of Culture. Kharkiv, 63. pp. 65–5 [in Ukrainian].

Kalchenko, E. V. (2016). Mass in twentieth century music: toward a neocannon problem [Messa v muzyke XX veka: k probleme neokanona]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moskva, 281 p. [in Russian].

Katunian, M. (2002). Crying of Jeremiah: Sacred word and neo-canonical style of Vladimir Martynov [Plach Yeremyy: sakralnoe slovo y neokanonycheskom stile Vladimira Martynova]. Word and Music [Slovo i muzyka]. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. No. 36. Moscow, pp. 341–351 [in Russian].

Moskva, Yu. (2007). Franciscan Mass tradition. Modalities of Gregorian chorus [Frantsiskanskaia traditsyia messy. Modalnost grygorianskoho horala]. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, 496 p. [in Russian].

Polishchuk, A. E. (2016). Refraction of the traditions of the third current in the mass genre [Prelomlenie tradicij tret'ego techeniya v zhanre messy]. Cultural life of the South of Russia [Kul'turnaya zhizn' Yuga Rossii], Krasnodar State University of Culture, Krasnodar, No. 4 (63), pp. 60–65 [in Russian].

Kholopov, Yu. (2008). Mass [Messa]. Gregorian choral [Grygorianskyi khoral]. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, pp. 40–67 [in Russian].

Kholopov, Yu. (2005). Jazz harmony [Dzhazova harmonyia]. Kholopov, Yu. Practical Harmony Course [Praktycheskyi kurs harmoniy], in 2 vols. Vol 2 Harmony of the twentieth century [Harmonyia XX veka]. Moscow: Kompozytor, pp. 144–164 [in Russian].

Chilcott, B. (2004–2006). Composer’s note. A Little Jazz Mass (vocal score). Oxford: Oxford University Press, 38 p. [in English].

Mahrt, W. (2012). The Musical Shape of the Liturgy. Church Music Association of America, 467 p. [in English].

Montagnier, J. (2017). The Polyphonic Mass in France, 1600–1780. The Evidence of the Printed Choirbooks. Cambridge: Cambridge University Press, 332 p. [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Дьячкова Л. С. Проблема неоканона в Мессе Стравинского // И. Стравинский в контексте времени и места : мат-лы науч. конф. / ред.-сост. С. И. Савенко. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2006. С. 67–85.

Кайсень Я. Європейські витоки хорового мистецтва Китаю // Культура України : зб. ст. Харків : ХДАК, 2019. No 63. С. 65–75.

Кальченко Е. В. Месса в музыке ХХ века: к проблеме неоканона : дис. ... канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 2016. 281 с.

Катунян М. И. Плач Иеремии: сакральное слово и неоканонический стиль Владимира Мартынова // Слово и музыка : науч. труды МГК им. П. И. Чайковского. Сб. 36. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2002. С. 341–351.

Москва Ю. В. Францисканская традиция мессы. Модальность григорианского хорала : монография. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2007. 496 с.

Полищук А. Э. Преломление традиций третьего течения в жанре мессы // Культурная жизнь Юга России / Краснодарский гос. ин-т культуры. Краснодар, 2016. No 4 (63). С. 60–65.

Холопов Ю. Н. Меса // Григорианский хорал : учебное пособие. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 2008. С. 40–67.

Холопов Ю. Н. Джазова гармония // Холопов Ю. Н. Практический курс гармонии : в 2 ч. Часть 2 : Гармония ХХ века. Москва : Композитор, 2005. С. 144–164.

Chilcott B. Composer’s note. A Little Jazz Mass (vocal score). Oxford : Oxford University Press, 2006. 38 p.

Mahrt W. P. The Musical Shape of the Liturgy / Church Music Association of America. Richmond, Virginia, 2012. 467 p.

Montagnier J. The Polyphonic Mass in France, 1600–1780. The Evidence of the Printed Choirbooks. Cambridge : Cambridge University Press, 2017. 332 p.