DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.2(43).2019.171473

«Case Carmen» Максима Шалигіна: особливості характеристики героїні у ретроспективній композиції балету

Tetiana Kohut

Анотація


Розглянуто сучасний римейк відомого сюжету, втіленого у танцювальній виставі «Case Carmen» (2017, Гаага) голландської хореографині Лоннеке ван Лет, що репрезентує оригінальний погляд на одну з найяскравіших героїнь в історії світової літератури і мистецтва. Проаналізовано електроакустичний музичний ряд балету (для інструментального ансамблю, жіночого хору та електронного запису) українсько-голландського композитора Максима Шалигіна. Виявлено важливі зв’язки «танцювального трилера» з новелою П. Меріме, що простежуються на рівні побудови цілого (ретроспективна композиція, зумовлена специфічною організацією часу), а також на рівні характеристики Кармен («портретизація» героїні з окремих спогадів-уявлень про неї). Розкрито суперечливість, складність і неоднозначність образу Кармен (непередбачуваність, загадковість, демонізм, прагнення смертельної небезпеки, поєднання непоєднуваних рис – чистоти і розбещеності), а також його відповідне музичне втілення (поєднання різноманітних жанрово-інтонаційних витоків – піднесеної хоральності і клубного дабстепу, натхненної гнучкої кантилени і бездушної механістичної моторики). На основі аналізу номерів-сцен балету розглянуто взаємодію Кармен з іншими героями драми (Хозе, Мікаелою), зокрема її вплив на розвиток образно-інтонаційної характеристики Хозе. Розкрито значення образу Детектива (драматична роль), нового персонажа, який проживає справу Кармен у ретроспективній рефлексії, реконструює історію її зв’язку з Хозе, постаючи провідником між минулим і теперішнім. Підкреслено важливість у музичній тканині балету широкого спектру шумів, які «цементують» усю побудову, посилюючи водночас відчуття нелінійного часу, проживання подій у спогадах, частково стертих, розмитих чи викривлених свідомістю.


Ключові слова


сучасний балет; творчість М. Шалигіна; електроакустичний музичний ряд; образно-інтонаційна характеристика Кармен; ретроспективна композиція

Повний текст:

PDF

Посилання


Alfeevskaja, G. (2008). «Composer’s plot» in the opera «Carmen». [«Kompozytorskyj sjuzhet» v opere «Karmen»]. Music Academy [Muzyikalnaya akademiya], 1, pp. 70–77 [in Russian].

Chygovskaja-Nazarova, Ja. (2009). Text-forming categories of prospectus and retrospection in a scientific text (compared to fiction) [Tekstoobrazujushhie kategorii prospekcii i retrospekcii v nauchnom tekste (sravnitel’no s hudozhestvennym)]. Reporter of the Perm University [Vestnyk Permskogo unyversyteta], 6, рр. 31–33.

Dzhabrailovа-Kushnir, E. (2017). Musical time in the electroacoustic composition «Two hours in reservoir» on a poem by J. Brodsky with the same name by M. Shalygin. Kyiv Musicology [Kyivske muzykoznavstvo]. R. Glier Kyiv Institute of Music; Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 56, рр. 84–90 [in Russian].

Gerasymova-Persydska, N. (2017). The experience of reasoning about the features of comprehension of modern music [Opyt rassuzhdenij ob osobennostjah postizhenija sovremennoj muzyki] Scientific reporter of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Naukovij visnyk Nacionalnoi muzycnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Cajkovs’kogo], vol. 119: Scientific dialogs with N. Gerasymova-Persydska [Naukovi dialohy z N. O. Herasymovoiu-Persydskoiu], Kyiv, рр. 57–64 [in Russian].

Halperin, I. (1981). Text as an object of linguistic [Tekst kak obъekt lyngvystycheskogo yssledovanyja]. Moscow: Vysshaja shkola, 139 р. [in Russian].

Ignatenko, V. (2014). Novella P. Merimee «Carmen» in the choreographic interpretation of Mats Eck: on the synthesis of the arts. Topical issues of philological science of the 21 century [Aktual’nye voprosy filologicheskoj nauki XXI veka], рр. 362–366 [in Russian].

De Zaak Carmen [online] Lonneke van Leth Dans, (n.d.). Available at: https://www.lonnekevanleth.nl/voorstellingen/307521_de-zaak-carmen (Accessed 10.10.2018) [in Dutch].

Works [online] Maxim Shalygin (n.d.). Available at: http://maximshalygin.com/home-2/works/ (accessed 10.10.2018) [in English].

Maxim Shalygin’s Letter to Tetiana Kohut [Lyst M. Shalyhina do T. Kohut] 22.10.2018. Private archive of T. Kohut [Osobystyi arkhiv T. Kohut] [in Russian].

Merimee, P. (1982). Carmen [Karmen]. Merimee Р. ed., Novels [Novelly]. Moscow: Рravda, рр. 144–199 [in Russian].

Smirnov, A. (2005). Acusmatic [Elektroakusticheskaja muzyka. Akusmatika]. V. Tsenova, ed., The theory of modern composition [Teorija sovremennoj kompozicii]. Moscow: Muzyka, pp. 515–527 [in Russian].

Tukova, I. (2018). The Development of Western European Trends in the Kyiv Composition School (2010–2017). Lithuanian Musicology [Lietuvos muzikologija]. Vilnius, 19, рр. 52–61 [in English].

Zahaikevych, A. L. (2015). Ukrainian electroacoustic music: history and modern times [Ukrainska elektroakustychna muzyka: istoriia i suchasnist] Journal of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine [Chasopys Natsionalnoi muzychnoi akademii Ukrainy imeni P. I. Chaikovskoho], 4 (29), pp. 75–86 [in Ukrainian].

Zubko, J. (2011). Geometry of the canon (Arvo Pyart, Sviatoslav Lunev, Maxim Shalygin) [Heometriia kanonu (Arvo Piart, Sviatoslav Lunov, Maksym Shalyhin)] Kyiv Musicology [Kyivske muzykoznavstvo]. R. Glier Kyiv Institute of Music; Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 39. рр. 3–13 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Алфеевская Г. С. «Композиторский сюжет» в опере «Кармен» // Музыкальная академия. 2008. No 1. С. 70–77.

Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : Высшая школа, 1981. 139 с.

Герасимова-Персидская Н. А. Опыт рассуждений об особенностях постижения современной музыки // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. Вип. 119 : Наукові діалоги з Н. О. Герасимовою-Персидською : зб. ст. Київ, 2017. С. 57–64.

Джабраилова-Кушнир Э. Д. Музыкальное время в электроакустическом сочинении «Два часа в резервуаре» на стихи И. Бродского М. Шалыгина // Київське музикознавство : зб. ст. / Київський ін-т музики ім. Р. М. Глієра ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2017. Вип. 56. С. 84–90.

Загайкевич А. Л. Українська електроакустична музика : історія і сучасність // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : наук. журн. Київ, 2015. No 4 (29). С. 75–86.

Зубко Ж. І. Геометрія канону (Арво Пярт, Святослав Луньов, Максим Шалигін) // Київське музикознавство : зб. ст. / Київський ін-т музики ім. Р. М. Глієра ; Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2011. Вип. 39. С. 3–13.

Игнатенко В. А. Новелла П. Мериме «Кармен» в хореографической интерпретации Матса Эка: к вопросу о синтезе искусств // Актуальные вопросы филологической науки XXI века : сб. ст., посвященный 80-летнему юбилею кафедры иностранных языков. Екатеринбург, 2014. С. 362–366.

Лист М. О. Шалигіна до Т. В. Когут від 14.11.2018 р. // Особистий архів Т. В. Когут.

Мериме П. Кармен // Мериме П. Новеллы / пер. с фр. М. Лозинского. Москва : Правда, 1982. С. 144–199.

Смирнов А. И. Электроакустическая музыка. Акусматика // Теория современной композиции : учеб. пособие / отв. ред. В. С. Ценова. Москва : Музыка, 2005. С. 515–527.

Чиговская-Назарова Я. А. Текстообразующие категории проспекции и ретроспекции в научном тексте (сравнительно с художественным) // Вестник Пермского университета. Пермь, 2009. Вып. 6. С. 31–33.

De Zaak Carmen // Lonneke van Leth Dans : веб-сайт. URL: https://www.lonnekevanleth.nl/voorstellingen/307521_de-zaak-carmen (дата звернення: 10.11.2018).

Tukova I. The Development of Western European Trends in the Kyiv Composition School (2010–2017) // Lietuvos muzikologija. Vilnius, 2018. Т. 19. P. 52–61.

Works // Maxim Shalygin : веб-сайт. URL: http://maximshalygin.com/home-2/works/ (дата звернення: 20.11.2018).