DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.1(42).2019.160747

Фестивація та карнавалізація: проблема дискурсивності в сучасній культурі

Larisa Babushka

Анотація


Розглянуто сучасну культурну картину світу, яку можна назвати фестивною, а точніше, – гіперфестивною. Це пов’язано з принципово відмінним баченням проблеми співвідношення святкового – буденного – повсякденного в сьогочасному культурному просторі, яке характеризується розмиванням меж між святковістю і буденністю, проникненням святкового у повсякденне. Виявлено своєрідність спорідненості та розбіжності феноменів фестивації і карнавалізації в комунікативному просторі культури. З’ясовано, що свято, як alma mater усіх його різновидів, зокрема й карнавалу, відображає специфіку сучасної культури загалом, оскільки такі сфери життя людини як економіка, політика, релігія, спорт набувають сьогодні ознак видовищності, театральності, святковості. Вони віддзеркалюються в існуванні / функціонуванні явищ, дотичних до цих сфер. Співвідношення понять фестивація – карнавалізація коректне в межах проблеми загального й одиничного, де перше є виявом загального, останнє – одиничного. Карнавал як культурно-історичне явище – це одна з найбільш значних форм свята, традиційно пов’язаного з давніми, язичницькими обрядами. Кульмінаційне поширення в Україні має, скоріше, фестивальна культура, а не карнавальна, оскільки остання не набула широкої популярності через домінування православ’я як провідної конфесії, на противагу язичницькому святу як аутентичному джерелу карнавалу. Фестивація – карнавалізація є похідними свята (festive) і карнавалу (carnival), але не тотожні їм. Вони позначені процесуальністю, додають сучасній культурі ознак, притаманних святу й карнавалу, відповідно, набувши назви фестивації та карнавалізації. Аналізуючи ці феномени, виявляємо їх характерні ознаки і принципи функціонування. Більш правомірно вести мову про фестивації як тотальне освятковування сучасної культури, ніж про карнавалізації, оскільки карнавал є лише різновидом свята, який за своїми змістом і значенням протистоїть офіційній культурі, а фестивація постає моделюючим феноменом, у якому інтегруються форми політичного, інформаційного, видовищного характеру, модифікуючись відповідно до інтересів і трансформуючись на засіб їх досягнення, виявляючи при цьому повну готовність грати спільно з постановниками сучасних подій.


Ключові слова


фестивація; карнавалізація; свято; карнавал; повсякденність; святкова культура

Повний текст:

PDF

Посилання


Baker K. (1994). On the problem of the Ideological Origins of the French Revolution. Stanford: Emerald Group Publishing Limited, 424 p. [in English].

Bakhtin, M. M. (1990). Creativity Francois Rabelais and folk culture of the Middle Ages and the Renaissance [Tvorchestvo Fransua Rable i narodnaya kultura srednevekovya i Renessansa]. Moscow: Hudozhestvennaja literatura, 543 p. [in Russian].

Berk, P. (2001). Popular culture in the early modern Europe [Populyarna kul’tura v rann’omodernij Yevropi], translated from English by T. Garashovich. Kyiv: UCKD, 376 p. [in Ukrainian].

Deetz J. In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early American Life. New York: Anchor Books; Doubleday, 1977. 271 p. [in English].

Kayua, R. (2007). Games and People: Articles and Essays on the Sociology of Culture [Igry i lyudi: stat’i i esse po kul’tury]. Moscow: OGI, 304 p. [in Russian].

Levi-Strauss, K. (2000). Primitive Thinking [Pervisne my’slennya]. Kyiv: Ukrainian Center for Spiritual Culture, 324 p. [in Ukrainian].

Medick H. (1984). Village Spinning Bees, Sexual Culture and Free Time in Early Modern Germany. Cambridge, 286 p. [in English].

Myure, F. (2001). After the Story. Fragments of the book [Posle Istorii. Fragmenty knigi], translated from France by N. Kulish. Foreign Literature [Inostrannaja literatura], 4, pp. 224–241 [in Russian].

Zagibalova, M. A. (2008). The phenomenon of carnivalization of modern culture [Fenomen karnavalizatsii sovremennoy kulturyi]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of philosophy by specialty 09.00.13 Religious studies, philosophical anthropology and philosophy of culture. Tula State Lev Tolstoy Pedagogical University. Tula, 154 p. [in Russian].

Zhigulskiy, K. (1985). Holiday and culture. [Prazdnik i kultura]. Translation from Polish. Moscow: Progress, 336 p. [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. Москва: Худож. лит., 1990. 543 c.

Берк П. Популярна культура в ранньомодерній Європі / пер. з англ. Т. Гарастовича. Київ : УЦКД, 2001. 376 с.

Жигульский К. Праздник и культура / пер. с польск. Москва : Прогресс, 1985. 336 с.

Загибалова М. А. Феномен карнавализации современной культуры : дис. ... канд. филос. наук : спец. 09.00.13 Религиоведение, философская антропология и философия культуры / Тульский гос. пед. ун-т. им. Л. Н. Толстого. Тула, 2008. 154 с.

Кайуа Р. Игры и люди: статьи и эссе по социологии культуры. Москва : ОГИ, 2007. 304 c.

Леві-Строс К. Первісне мислення / Укр. центр духовної культури. Київ, 2000. 324 с.

Мюре Ф. После истории : фрагменты книги / пер. с фр. Н. Кулиш // Иностранная литература. 2001. No 4. С. 224–241.

Baker K. On the problem of the Ideological Origins of the French Revolution. Stanford : Emerald Group Publishing Limited, 1994. 424 p.

Deetz J. In Small Things Forgotten: The Archaeology of Early American Life. New York : Anchor Books ; Doubleday, 1977. 271 p.

Medick H. Village Spinning Bees, Sexual Culture and Free Time in Early Modern Germany. Cambridge, 1984. 286 p.