DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(40).2018.143739

Фортепіанний концерт у творчості Фердінанда Ріса

Halyna Stakhevych

Анотація


Розглянуто питання жанрово-стильової еволюції фортепіанного концерту перехідного періоду від класицизму до романтизму. Наголошено на можливості вивчати цей жанр шляхом звернення до концертних творів австро-німецьких композиторів-піаністів першої третини ХІХ століття. Зазначено, що в українському музикознавстві недостатньо досліджено жанрово-стильову еволюцію фортепіанного концерту і концертну творчість австро-німецьких композиторів-піаністів цього періоду. Ці питання розглянуто на прикладі концертної творчості Ф. Ріса. Досліджено жанрові і стильові особливості його концертної спадщини, визначено її місце і роль у становленні жанру в романтичну добу. Розкрито історичні умови створення кожного із восьми фортепіанних концертів композитора. Проаналізовано композиційні принципи, технічні й тембральні прийоми, застосовані у процесі створення фортепіанних концертів. Відзначено, що структура концертів Ф. Ріса загалом відповідає класичним зразкам жанру, але за своєю внутрішньою музичною організацією, особливо тональним планом, вони різняться: діапазон тональних зіставлень гармонічного словника фортепіанних концертів Ф. Ріса значно розширився, а усталені у XVIII столітті функціональні тоніко-домінантові зв’язки ослабли. Виявлено, що зміст і співвідношення сольної та оркестрової партій загалом відповідають класичним нормам, але в оркестрі значно посилена роль духових і ударних інструментів. Наголошено, що Ф. Ріс впроваджує у фортепіанну фактуру інтонаційно-технічні «формули», які в подальшому стануть основою музичного висловлювання романтичного піанізму.


Ключові слова


австро-німецькі композитори-піаністи; фортепіанний концерт «перехідного» періоду; концертна спадщина Ф. Ріса

Посилання


Adaeva, E. S. (2010). The formation of a romantic piano concerto in the works of J. N. Hummel, J. Field, I. Moscheles [Stanovlenie romanticheskogo fortepiannogo koncerta v tvorchestve I. N. Hummelya, Dg. Filda, I. Moshelesa] Theory and practice of professional performing and pedagogical training in the higher musical school [Teoriia i praktika professionalnoi ispolnitelskoi i pedagogicheskoi podgotovki v vysshei muzykalnoi shkole]. Сompiler and scientific editor V. L. Iakoniuk. Belarusian State Academy of Music, 22, 5. Minsk, pp. 172–181 [in Russian].

Cherniavska, M. (2001). L. van Beethoven and piano culture of the late 18 – early 19 century [L. van Bethoven i fortepianna kultura kincya XVIII – pochatku XIX st.]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Kiev, 19 p. [in Ukrainian].

Chynaiev, V. P. (1982). In search of romantic pianism [V poiskah romanticheskogo pianizma] Style features of performance interpretation [Stilevye osobennosti ispolnitelskoi interpretatcii]. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, pp. 58–81 [in Russian].

Gnilov, B. G. (2008). Musical composition for piano and orchestra as a genrecompositional phenomenon (Classical-romantic era) [Myzikalnoe proizvedenie dlya fortepiano s orkestrom kak janrovo-kompozicionnuy fenomen (Klassiko-romanticheskaya epoha)]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. State Institute of Art Studies. Moscow, 23 p. [in Russian].

Kuznecov, I. N. (1980). Piano concerto (for the history and theory of the genre) [Fortepiannuy koncert (k istorii i teorii janra)]. The dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.02. Music Art. Tchaikovsky Moscow State Conservatory. Moscow, 20 p. [in Russian].

Memoir of Ferdinand Ries (1824). The Harmonicon, a journal of Music. Part 1, vol. 2, No. 15 of March. London : Published by Samuel Leigh, pp. 33–54 [in English].

Ries Journal. Biographical notes about Ludwig van Beethoven. Unpublished letters from Ferdinand Rice to the Bureau de Musique in Leipzig [Ries Journal Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven. Unveröffentlichte Briefe von Ferdinand Ries an das Bureau de Musique in Leipzig]. (2012). Edition 2. Berlin: Hainholz Verlag, 40 p. [in German].

Ries Journal. Ferdinand Ries. His work in the new editions of Ries & Erler [Ries Journal. Ferdinand Ries. Seine Werke in neuen Editionen bei Ries & Erler]. (2011). Edition 1. Berlin: Ries & Erler, 36 p. [in German].

Riman, G. (1904). Ries [Ris] Riman, G. Music dictionary [Myzukalnuy slovar], in 3 vol., vol. 3, Moscow: Izdatelstvo P. Jurgensona, pp. 1116–1117 [in Russian].

Shuman, R. (1975). F. Ries. The Ninth concert [F. Ris. Deviatui concert] About music and musicians [O myzuke i myzukantah], in 2 vol., vol. 1. Moscow: Myzuka, pp. 251–252 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адаева Е. С. Становление романтического фортепианного концерта в творчестве И. Н. Гуммеля, Дж. Фильда, И. Мошелеса // Теория и практика профессиональной исполнительской и педагогической подготовки в высшей музыкальной школе / сост. и науч. ред. В. Л. Яконюк. Минск : БГАМ, 2010. Вып. 22. Серия 5. С. 172–181.

Гнилов Б. Г. Музыкальное произведение для фортепиано с оркестром как жанрово-композиционный феномен (классико-романтическая эпоха) : автореф. дис … доктора искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Гос. ин-т искусствознания. Москва, 2008. 23 с.

Кузнецов И. Н. Фортепианный концерт (к истории и теории жанра) : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Мос. гос. консерватория им. П. И. Чайковского. Москва, 1980. 20 с.

Риман Г. Рис // Риман Г. Музыкальный словарь / пер. с 5-го нем. изд. Б. Юргенсона ; под ред. Ю. Энгеля : в 3 т. Т. 3. Москва : Изд-во П. Юргенсона, 1904. С. 1116–1117.

Чинаев В. П. В поисках романтического пианизма // Стилевые особенности исполнительской интерпретации : сб. науч. тр. Москва : МГК им. П. И. Чайковского, 1982. С. 58–81.

Чернявська М. Л. ван Бетховен i фортепіанна культура кінця XVIII – початку XIX століття : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2001. 19 с.

Шуман Р. Ф. Рис. Девятый концерт (g-moll). Соч. 177 // Шуман Р. О музыке и музыкантах : собр. ст. : в 2 т. Т. 1 / сост., текстологич. ред., вступ. ст. и коммент. Д. В. Житомирского; пер. с нем. А. Г. Грабичевского и Л. С. Товалевой, ред. перевода Г. А. Балтер. Москва : Музыка, 1975. С. 251–252.

Memoir of Ferdinand Ries // The Harmonicon, a journal of Music. Part 1, vol. 2, No. 15 of March. London : Published by Samuel Leigh, 1824. S. 33–54.

Ries Journal. Ferdinand Ries. Seine Werke in neuen Editionen bei Ries & Erler Berlin : Ries & Erler, 2011. Ausgabe 1. 36 S.

Ries Journal. Biographische Notizen über Ludwig van Beethoven. Unveröffentlichte Briefe von Ferdinand Ries an das Bureau de Musique in Leipzig. Berlin : Hainholz Verlag, 2012. Ausgabe 2. 40 S.