DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(40).2018.143724

Скрипкові концерти Філіпа Гласса у світлі ігрової природи жанру

Olena Antonova

Анотація


Скрипкові концерти Ф. Гласса розглянуто у світлі відтворення в них ігрової природи жанру. Названі найбільш значущі для музики іпостасі гри, проаналізовано функціонування кожної з них у цих концертах. Наголошено на еквівалентності ігрової моделі мозаїки глассівському методу письма – так званій репетитивній техніці. Охарактеризовано структурні форми і лексичний склад патернів, способи роботи з ними. Акцентовано на впливах класичних принципів розвитку, які ведуть до виходу за межі строгої репетитивності. Завдяки порівнянню двох скрипкових концертів Ф. Гласса, написаних на різних етапах його творчості, здійснено висновок про еволюцію стилю композитора. Функціонування в концертах Ф. Гласса ігрової моделі містифікації постає як співвідношення між їх реальним звучанням та уявленням про обрані композитором жанрово-стильові моделі. Простежено, як відтворюються ці моделі на музично-стилістичному рівні, а також в інструментальному складі та програмному задумі. Гра як змагання втілюється у скрипкових концертах Ф. Гласса не тільки шляхом зіставлення сольного й оркестрового звучання усередині частин, а й завдяки зміні лідерських позицій у межах циклу. Ця тенденція проступає у Другому концерті, восьмичастинна композиція якого утворена шляхом чергування чотирьох основних частин із розгорнутими скрипковими соло, які передують їм. Серед різноманітних видів скрипкової техніки, які репрезентують гру як майстерність володіння інструментом, у концертах Ф. Гласса домінують фігураційна моторика й мелодична кантилена. Ці типи викладу презентують контрастні образно-семантичні сфери, а їх зіставлення вибудовує драматургічний профіль форми. Розглянуто також трактування в кожному із творів такого атрибутивного компонента концертної форми як каденція соліста.


Ключові слова


творчість Філіпа Гласса; жанр скрипкового концерту; принцип гри; ігрові моделі мозаїки; містифікації; змагання; виконавська майстерність; репетитивна техніка

Повний текст:

PDF

Посилання


Androsova, D. V. (2005). Minimalism in music: the direction and the principle of thinking [Minimalizm v muzy’ci: napryamok i pry’ncy’p my’slennya]: the dissertation author’s abstract for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Academy of Music. Kyiv, 17 p. [in Ukrainian].

Bayer, K. (1991). Repetitive music: The history and aesthetics of “minimal music” [Repetitivnaya muzyika: Istoriya i estetika “minimalnoy muzyiki”], translate from German by N. Kravets. Soviet music [Sovetskaya muzyika], 1, pp. 106–111 [in Russian].

Holopov, Yu. N. (1974). Concert form by J. S. Bach [Kontsertnaya forma u I. S. Baha] About music. Problems of analysis [O muzyike. Problemyi analiza]. Moscow: Sovetskiy kompozitor, pp. 119–149 [in Russian].

Katunyan, M. I., Tsenova V. S. (ed.) (2005). Minimalism [Minimalizm] The theory of modern composition [Teoriya sovremennoy kompozitsii]. Moscow: Akademiya-XXI, pp. 465–488 [in Russian].

Klymenko, V. B. (1999). Gaming structures in music: aesthetics, typology, artistic practice [Igrovi struktury v muzy’ci: estety’ka, ty’pologiya, xudozhnya prakty’ka]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Academy of Music. Kyiv, 16 p. [in Russian].

Krapivina, I. V. (2003). The problems of shaping in musical minimalism [Problemyi formoobrazovaniya v muzyikalnom minimalizme]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.02 Music Art. M. I. Glinka Novosibirsk State Conservatoire. Novosibirsk, 19 p. [in Russian].

Krom, A. E. (2011). “Classical phase” of American musical minimalism [«Klassicheskaya faza» amerikanskogo muzyikalnogo minimalizma]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Doctor of Art Criticism by specialty 17.00.02 Music Art. M. I. Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire. Nizhny Novgorod, 56 p. [in Russian].

Kyuregyan, T. S., Tsenova V. S. (ed.) (2005). Musical form [Muzyikalnaya forma] The theory of modern composition [Teoriya sovremennoy kompozitsii]. Moscow: Akademiya-XXI, pp. 266–313 [in Russian].

Pospelov, P. G. (1992). Minimalism and repetitive technique [Minimalizm i repetitivnaya tehnika] Academy of Music [Muzyikalnaya akademiya], 4, pp. 74–82 [in Russian].

Robin, W. (2017). Glass at 80: performances Glass at 80. A celebration of Philip Glass. Carolina performing arts, February 1–10, pp. 4–24 [in English].

Sharyiy, A. (2012). The work of Philip Glass as a musical ornament [Tvorchestvo Filippa Glassa kak muzyikalnyiy ornament] Radio Liberty. The final release of the program “Time of Freedom” from January 31, 2012 [Radio Svoboda. Itogovyiy vyipusk programmyi «Vremya svobodyi» ot 31 yanvarya 2012 goda]. Available at: https://www.svoboda.org/a/24469061.html [accessed: 14.12.2017] [in Russian].

Sigida, S. Yu. (2012). The musical culture of the United States of the late XVIII – first half of the 20 century. Formation of national identity [Muzyikalnaya kultura SSHA kontsa XVIII – pervoy polovinyi XX veka. Stanovlenie natsionalnoy identichnosti]. Moscow: Kompozitor, 504 p. [in Russian].

Uhov, D. P. (1992). Philip Glass, Albert Einstein and others [Filip Glass, Albert Eynshteyn i drugie] Academy of Music [Muzyikalnaya akademiya], 3, pp. 191–195 [in Russian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Андросова Д. В. Мінімалізм в музиці: напрямок і принцип мислення : автореф. дис. канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.02 Музичне мистецтво / Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 2005. 17 с.

Байер К. Репетитивная музыка: История и эстетика «минимальной музыки» / пер. с нем. Н. Кравец // Советская музыка. 1991. № 1. С. 106–111.

Катунян М. И. Минимализм // Теория современной композиции : учеб. пособие / отв. ред. В. С. Ценова. Москва : Академия-XXI, 2005. С. 465–488.

Клименко В. Б. Ігрові структури в музиці: естетика, типологія, художня практика : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. академія України ім. П. І. Чайковського. Київ, 1999. 16 с.

Крапивина И. В. Проблемы формообразования в музыкальном минимализме : автореф. дис. … канд. искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Новосибирская гос. консерватория им. М. И. Глинки. Новосибирск, 2003. 19 с.

Кром А. Е. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма : автореф. дис. … доктора искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Нижегородская гос. консерватория им. М. И. Глинки. Нижний Новгород, 2011. 56 с.

Кюрегян Т. С. Музыкальная форма // Теория современной композиции : учеб. пособие / отв. ред. В. С. Ценова. Москва : Академия-XXI, 2005. С. 266–313.

Поспелов П. Г. Минимализм и репетитивная техника // Музыкальная академия. 1992. № 4. С. 74–82.

Сигида С. Ю. Музыкальная культура США конца XVIII – первой половины XX века. Становление национальной идентичности. Очерки. Москва : Композитор, 2012. 504 с.

Ухов Д. П. Филип Гласс, Альберт Эйнштейн и другие // Музыкальная академия. 1992. № 3. С. 191–195.

Холопов Ю. Н. Концертная форма у И. С. Баха // О музыке. Проблемы анализа. Москва : Сов. композитор, 1974. С. 119–149.

Шарый А. Творчество Филиппа Гласса как музыкальный орнамент // Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы» от 31 января 2012 года. URL: https://www.svoboda.org/a/24469061.html (дата обращения: 14.12.2017).

Robin W. Glass at 80: performances // Glass at 80: A celebration of Philip Glass. Carolina performing arts. 2017. Feb. 1–10. P. 4–24.