DOI: https://doi.org/10.31318/2414-052x.3(40).2018.143715

Музичний мінімалізм у контексті західноєвропейської метасвідомості

Natalja Liva

Анотація


Розкрито основні ознаки музичного мінімалізму: феномен вертикального (нелінійного) часу, інтонаційну простоту, композиційний прийом репетитивності, тісний зв’язок із музикою східних культур, східною духовністю. Виявлено, що загальноєвропейський культурний контекст другої половини ХХ – початку ХХІ століть надає змогу поєднати зазначені стильові ознаки в єдину концептуальну систему, у якій вони набувають комплементарної органічності. Виникнення та посилення мінімалістичних стильових тенденцій не лише в музиці, а й у візуальних мистецтвах (живописі, скульптурі, дизайні інтер’єру) вважається закономірним наслідком напружених духовних колізій у європейській метасвідомості протягом першої половини ХХ століття. Основні принципи музичного мінімалізму відображають нове світовідчуття: у другій половині ХХ століття носій європейської культури, пройшовши стадію атеїстичного богозаперечення, постав перед необхідністю зворотного руху до усвідомлення екзистенції трансцендентного (сакрального) на якісно новому рівні. У контексті зазначених макромасштабних культурних тенденцій музичний мінімалізм інтерпретується як один із перших проявів тривалих перехідних процесів, поширених на Заході у другій половині ХХ століття. Ці процеси тісно пов’язані з переосмисленням картини світу, а у зв’язку з цим – з еволюцією уявлень про трансцендентні явища, поєднані у філософію й культурологію поняттям сакрального.


Ключові слова


музичний мінімалізм; загальноєвропейський культурний контекст; атеїзм; додекафонна концепція А. Шенберга; перехідні процеси

Повний текст:

PDF

Посилання


Adorno, T. (2001). The philosophy of the new music [Filosofiya novoy muzyiki]. Moscow: Logos, 352 p. [in Russian]

Androsova, D. V. (2005). Minimalism in music: course and principle of thinking [Minimalizm v muzytsi: napriamok i pryntsyp myslennia]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 17.00.03 Music Art. Tchaikovsky National Academy of Music. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].

Cherednichenko, T. V. (2002). Vladimir Martynov [Vladimir Martynov] Cherednichenko, T. V. Musical fund. 1970’s. Problems. Portraits. Occasions [Muzykalnyi zapas. 70-e. Problemy. Portrety. Sluchai]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, pp. 540–560 [in Russian].

Grachyov, V. «New simplicity» and minimalism – style tendencies in contemporary art (on A. Pärt’s and V. Martynov’s works as an examples) [«Novaya prostota» i minimalizm – stilevyie tendentsii v sovremennom iskusstve (na primere tvorchestva A. Pyarta i V. Martyinova)]. Available at: http://harmony.musigi-dunya.az/RUS/archivereader.asp?s=1&txtid=528 [accessed: 11.12.2017] [in Russian].

John Adams on Harmonielehre. Available at: https://www.earbox.com/harmonielehre/ [accessed: 3.11.2017] [in English].

Johnson, T. Minimalism in music: in search of a definition. Catalog for Musica Silenciosa. Reina Sofia Museum, Madrid. Available at: http://www.editions75.com/Articles/Minimalism%20in%20music.pdf [accessed: 4.12.2017] [in English].

Konen, V. J. (1972). Yavorskiy and our present [Yavorskiy I nasha sovremennost’] Yavorskiy B. L. Articles, memories, correspondence [Statji, vospominanija, perepiska], in 2 vol, vol. 1. Moscow: Sovetskii kompozitor, pp. 68–75 [in Russian].

Krom, A. E. (2011). «Classical phase» of American minimal music [«Klassicheskaja faza» amerikanskogo muzykal’nogo minimalizma]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Doctor of Art Criticism by specialty 17.00.02 Music Art. Glinka Nizhny Novgorod State Conservatoire. Saratov, 56 p.

Letter 105. Yavorskiy, B. L., to Protopopov, S. V., August 10th, 1934, Moscow [Yavorskiy B. L. – Protopopovu S. V.] Yavorskiy B. L., I. S. Rabinovich (ed.) D. Schostakovich (gen. ed. made) (1972). Articles, memories, correspondence [Statji, vospominanija, perepiska], in 2 vol, vol. 1. Moscow: Sov. Kompositor, pp. 390–391 [in Russian].

Letter 119. Yavorskiy, B. L., to Protopopov, S. V., December 7th, 1934, Moscow [Yavorskiy B. L. – Protopopovu S. V.] Yavorskiy B. L. (1972). Articles, memories, correspondence [Statji, vospominanija, perepiska], I. S. Rabinovich (ed.) D. Schostakovich (gen. ed. made), in 2 vol, vol. 1. Moscow: Sov. Kompositor, p. 415 [in Russian].

Letter 172. Yavorskiy, B. L., to Protopopov, S. V. August 5–8th, 1935, Moscow [Yavorskiy B. L. – Protopopovu, S. V.] Yavorskiy B. L., (1972). Articles, memories, correspondence [Statji, vospominanija, perepiska], I. S. Rabinovich (ed.) D. Schostakovich (gen. ed. made), in 2 vol, vol. 1. Moscow: Sov. Kompositor, pp. 500–502 [in Russian].

Manulkina, O. B. (2010). From Ives to Adams: The 20th century American music [Ot Ayvza do Adamsa: amerikanskaya muzyika XX veka]. Sankt-Peterburg: Izdatelstvo Ivana Limbaha, 784 p. [in Russian].

Mcglaughlin, B. Arvo Pärt and the New Simplicity. Available at: http://saintpaulsunday.publicradio.org/features/9810_part/index.htm [accessed: 5.12.2017] [in English].

Pospelov, P. G. (1992). Minimalism and repetitive technique: American and Soviet musical experiences being compared [Minimalizm i repetitivnaja tehnika: sravnenie opyta amerikanskoj i sovetskoj muzyki]. Music academy [Muzykal’naja akademija], 4, pp. 74–82 [in Russian].

Reich, S. (2017). Music as a gradual process. New York, London, Oxford, New Delphi, Sydney [in English].

Sierova, O. Yu. (2014). The paradigm of minimalism in the temporal and spatial measurements of music postmodern culture [Paradyhma minimalizmu u prostorovo-chasovykh vymirakh muzychnoi kultury postmodernu]. Manuscript of Dissertation work for gaining the degree of the Candidate of Art Criticism by specialty 26.00.01 Theory and History of Culture. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts. Kyiv, 19 p. [in Ukrainian].

Sierova, O. Yu. (2016). Minimal music: between East and West [Muzychnyi minimalizm: mizh Skhodom i Zakhodom]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald [Visnyk Natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv]. Kyiv, 1, pp. 79–85 [in Ukrainian].

Sierova, O. Yu. (2016). Musical minimalism: between East and West [Muzychnyi minimalizm: mizh Skhodom i Zakhodom] National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald [Visnyk natsionalnoi akademii kerivnykh kadriv kultury i mystetstv]. Kyiv, 1, pp. 79–85 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Адорно Т. Философия новой музыки / пер. с нем. Б. Скуратова. Москва : Логос, 2001. 352 с.

Андросова Д. В. Мінімалізм в музиці: напрямок і принцип мислення : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : спец. 17.00.03 Музичне мистецтво / Нац. муз. акад. ім. П. І. Чайковського. Київ, 2005. 20 с.

Грачёв В. «Новая простота» и минимализм – стилевые тенденции в современном искусстве (на примере творчества А. Пярта и В. Мартынова) // Musiqi dǘnyasi. 2013. № 1 (54). C. 60–84.

Конен В. Д. Яворский и наша современность // Яворский Б. Л. Статьи, воспоминания, переписка : в 2 т. / ред.-сост. И. С. Рабинович ; общ. ред. Д. Шостаковича. Т. 1. Москва : Сов. композитор, 1972. С. 70–71.

Манулкина О. Б. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. Санкт-
Петербург : Изд-во Ивана Лимбаха, 2010. 784 с.

Кром А. Е. «Классическая фаза» американского музыкального минимализма : автореф. дис. … доктора искусствоведения : спец. 17.00.02 Музыкальное искусство / Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки). Саратов, 2011. 56 с.

Поспелов П. Г. Минимализм и репетитивная техника: сравнение опыта американской и советской музыки // Музыкальная академия. 1992. № 4. С. 74–82.

Сєрова О. Ю. Музичний мінімалізм: між Сходом і Заходом // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2016. № 1. С. 79–85.

Сєрова О. Ю. Парадигма мінімалізму у просторово-часових вимірах музичної культури постмодерну: автореф. дис. … канд. мистецтвознавства: спец. 26.00.01 Теорія та історія культури / Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. Київ, 2014. 19 с.

Чередниченко Т. Владимир Мартынов // Чередниченко Т. Музыкальный запас. 70-е. Проблемы. Портреты. Случаи. Москва : Новое лит. обозрение, 2002. С. 540–560.

105. Б. Л. Яворский – С. В. Протопопову 10 августа 1934 г., Москва // Яворский Б. Л. Статьи, воспоминания, переписка : в 2 т. / ред.-сост. И. С. Рабинович ; общ. ред. Д. Шостаковича. Т. 1. Москва : Сов. композитор, 1972. С. 390.

119. Б. Л. Яворский – С. В. Протопопову 7 декабря 1934 г., Москва // Яворский Б. Л. Статьи, воспоминания, переписка : в 2 т. / ред.-сост. И. С. Рабинович ; общ. ред. Д. Шостаковича. Т. 1. Москва : Сов. композитор, 1972. С. 415.

172. Б. Л. Яворский – С. В. Протопопову 5–8 августа 1935 г., Москва // Яворский Б. Л. Статьи, воспоминания, переписка : в 2 т. / ред.-сост. И. С. Рабинович ; общ. ред. Д. Шостаковича. Т. 1. Москва : Сов. композитор, 1972. С. 501.

John Adams on Harmonielehre. URL: https://www.earbox.com/harmonielehre/ (accessed: 3.11.2017).

Johnson T. Minimalism in music: in search of a definition. Catalog for Musica Silenciosa. Reina Sofia Museum, Madrid. URL: http://www.editions75.com/Articles/Minimalism%20in%20music.pdf (accessed: 4.12.2017).

Johnson T. The voice of new music. Eindhoven, Netherlands : Het Apollohuis, 1989. 543 p.

Mcglaughlin B. Arvo Pärt and the New Simplicity. URL: http://saintpaulsunday.publicradio.org/features/9810_part/index.htm (accessed: 5.12.2017).

Reich S. Music as a gradual process. New York ; London: Oxford; New Delphi; Sydney, 2017. 645 s.