Редакційна політика

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

КУЛЬТУРОЛОГІЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство. Актуальні питання українського музикознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство. Сучасний оперний театр у соціокультурному просторі

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство. Актуальні питання теоретичного музикознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство: Актуальні питання сучасного мистецтвознавства

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Мистецтвознавство: Із досвіду виконавця

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЮВІЛЕЙНІ ТА ПАМ’ЯТНІ ДАТИ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

НАУКОВЕ ЖИТТЯ НМАУ ІМ. П. І. ЧАЙКОВСЬКОГО

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

З історії Київської державної консерваторії – Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Загальні положення

1. Це Положення стосується порядку рецензування статей, поданих до публікації в науковому журналі «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського». Всі матеріали, що надійшли для публікації в журналі «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» (далі журнал), підлягають реєстрації відповідальним секретарем журналу із зазначенням дати надходження рукопису до редакції журналу. Рішення про публікацію (із зазначенням дати виходу в світ) / відмову в публікації / направлення рукопису автору для доопрацювання має бути прийнято відповідальним (головним) редактором і повідомлено автору не пізніше 60 днів з дати надходження рукопису до редакції журналу.

Порядок проведення рецензування статей

2. Всі матеріали (наукові статті, бібліографічні та дисертаційні огляди тощо), які надійшли для публікації в журналі, підлягають попередній оцінці відповідальним (головним) редактором журналу на предмет відповідності встановленим формальним вимогам до опублікованих матеріалів (тематика, допустимий обсяг, структура, оформлення, наявність ключових слів і реферативних матеріалів українською, російською та англійською мовами, бібліографія, наявність необхідної контактної інформації, докази волевиявлення всіх співавторів на публікацію матеріалу в журналі тощо), а також на предмет відсутності в рукопису неправомірних запозичень тексту, ілюстрацій, таблиць тощо. Попередня перевірка відповідальним (головним) редактором журналу рукописів, що надійшли, проводиться в термін не більше 30 днів. У разі відхилення представленого матеріалу за результатами попередньої перевірки автору надсилається письмове повідомлення.

3. Всі матеріали, які не були відхилені в результаті попередньої перевірки, підлягають обов'язковому незалежному науковому рецензуванню не менше ніж двома фахівцями у галузі, максимально близькій до теми матеріалу, котрі мають наукові ступені кандидата або доктора наук присвоєні провідними українськими вишами, або аналогічні наукові ступені, присвоєні провідними зарубіжними вишами.

4. За рішенням головного редактора журналу окремі статті запрошених до публікації докторів наук можуть звільнятися від рецензування, а також може здійснюватися повторне і додаткове рецензування (колишніми або новими рецензентами), в т.ч. в разі повторного подання автором матеріалу після його доопрацювання.

5. Наукове рецензування може здійснюватися будь-якими особами, в т.ч. і членами редакційної колегії журналу, за умови відсутності конфлікту інтересів (службова підпорядкованість автора і рецензента, наукове керівництво / співавторство та ін.).

6. Наукове рецензування здійснюється без повідомлення рецензентові відомостей про автора. Якщо інше не погоджено в письмовій формі з рецензентом, автору не повідомляються відомості про рецензента.

7. За результатами наукового рецензування автору направляється адаптована редакцією журналу рецензія з консолідованим переліком зауважень і пропозицій наукових рецензентів з рекомендацією врахувати їх при доопрацюванні матеріалу і визначенням умов публікації матеріалу.

8. Наукове рецензування служить цілям формування сприятливого середовища для прийняття відповідальним (головним) редактором журналу рішення про публікацію представленого матеріалу, про його відхилення або направлення на доопрацювання.

9. Наукове рецензування рукописів здійснюється для підвищення якості окремих матеріалів і видавничого портфеля в цілому за допомогою доопрацювання авторами представлених рукописів відповідно до зауважень і пропозицій наукових рецензентів.

10. За результатами наукового рецензування рецензентом повинна бути дана одна з нижченаведених рекомендацій:

 • рекомендація про публікацію матеріалу в представленому вигляді (без зауважень);
 • рекомендація про публікацію матеріалу з направленням авторові пропозиції врахувати зауваження і побажання рецензента (на розсуд автора);
 • рекомендація про публікацію матеріалу виключно за умови обов'язкового врахування автором зауважень рецензентів;
 • рекомендація про відхилення представленого матеріалу з правом повторного подання;
 • рекомендація про відхилення представленого матеріалу без права повторного подання.

11. Редакційна колегія журналу визначає критерії, відповідно до яких приймаються рішення про публікацію матеріалів.

12. Проведене наукове рецензування рукописів повинно призводити до аргументованих відповідей рецензентів на наступні питання:

 • чи відповідає зміст статті заявленій в назві теми;
 • чи є і, якщо так, то в чому полягає наукова новизна (оригінальність) матеріалу;
 • яке співвідношення рецензованого матеріалу з наявною літературою та сучасними дослідженнями з відповідної проблематики (враховані, використані, запозичені, скомпільовані тощо);
 • чи є ознаки неправомірного запозичення чи інші форми порушення автором наукової етики при написанні матеріалу;
 • чи є і, якщо так, то в чому полягає практична значущість матеріалу; чи ясно викладається матеріал – чи відповідає матеріал загальним і спеціальним вимогам до структури публікації, мови і стилю викладу, використовуваної термінології, наочності таблиць, діаграм, малюнків і формул, правильності оформлення виносок, коректності бібліографії тощо;
 • чи представляє рецензованої матеріал інтерес для читача журналу (якщо так, то який).

13. Редакційна колегія журналу складає типову анкету рецензентам із включенням до неї, крім експрес-опитування, питань, які потребують розгорнутого аргументованого викладу, необхідної інформації про терміни і умови наукового рецензування, режиму конфіденційності тощо.

14. Редакція журналу зобов'язана забезпечити збереження рецензентами в конфіденційності будь-яких відомостей про рукопис, переданий на наукове рецензування. Рецензент повинен письмово підтвердити прийняття на себе зобов'язань щодо збереження в таємниці факту створення твору і його зміст, що стали йому відомі, інформацію про автора тощо. Не допускається обговорення рецензованого рукопису рецензентом з будь-якими третіми особами. До публікації матеріалів рецензенти не мають права використовувати або посилатися на матеріали, що рецензуються.

15. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редколегією журналу і фіксується у протоколі засідання редколегії.

16. Рецензії зберігаються в редакції журналу «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» упродовж 3-х років з дати публікації матеріалу або дати прийняття рішення про відхилення рукопису.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Положення про редакційну етику

Загальні положення

Редакційна етика журналу – це зведення принципів та правил, якими повинні керуватися у своїх взаємовідносинах учасники процесу видання наукових публікацій: автори, рецензенти, редактори, видавці, розповсюджувачі та читачі.

Редакційна колегія в своїй роботі орієнтується на сучасні юридичні вимоги законодавства України щодо авторського права, плагіату та етичних принципів, які підтримуються співтовариством провідних видавців наукової періодики, та несе відповідальність за оприлюднення авторських творів.

Редакційна політика журналу «Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського» слідує рекомендаціям міжнародного Комітету публікаційної етики (COPE).

Етичні принципи в діяльності редакційної колегії та видавця

Редакційна колегія (головний редактор) в своїй роботі орієнтується на сучасні юридичні вимоги законодавства України щодо авторського права, плагіату та етичних принципів, які підтримуються співтовариством провідних видавців наукової періодики, та несе відповідальність за оприлюднення авторських творів, що накладає необхідність слідувати основоположним принципам:

 • актуальності та оригінальності дослідження;
 • достовірності результатів та наукової значущості виконаної роботи;
 • визнання внеску інших дослідників за тематикою, що розглядається, та обов’язково наявності бібліографічних посилань на використані роботи;
 • представлення до числа співавторів всіх учасників, які зробили суттєвий внесок у дослідження, яке проводилося, та схвалення представленої до публікації роботи всіма співавторами;
 • негайно вжити заходів щодо виправлення виявлених автором або редакційною колегією суттєвих помилок та неточностей.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися чи передаватися третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідея, отримана в процесі редагування, повинні зберігатися конфіденціальними.

Редактор не повинен допускати до публікації інформацію, якщо є підстава вважати, що вона є плагіатом або містить матеріали, які заборонені до публікації.

Редактор спільно з видавцем не повинні залишати без відповіді претензії, які стосуються розглянутих рукописів або опублікованих матеріалів, а також при виявленні конфліктної ситуації вживати усіх необхідних заходів для відновлення порушених прав.

Етичні принципи в діяльності рецензента

Неупереджена діяльність рецензента, який здійснює наукову експертизу авторських матеріалів, повинна відповідати наступним принципам:

 • рукопис, отриманий для рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який заборонено передавати для ознайомлення або обговорення третім особам, котрі не мають відповідних повноважень редакції;
 • рецензент зобов’язаний давати об’єктивну та аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, персональна критика автора неприпустима;
 • неопубліковані дані, отримані з представлених на розгляд рукописів, заборонено використовувати в особистих цілях;
 • рецензент, який не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки рукопису або не здатен бути об’єктивним, наприклад, у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редактора з проханням виключити його з процесу рецензування цього рукопису.

Етичні принципи у діяльності автора

Автор (або колектив авторів) усвідомлює відповідальність за новизну та достовірність результатів наукового дослідження, що передбачає дотримання наступних принципів:

 • автори повинні надати достовірні результати проведених досліджень, завідомо помилкові або сфальсифіковані твердження неприпустимі;
 • автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні;
 • запозичені фрагменти або твердження повинні супроводжуватися зазначенням їх автора та першоджерела;
 • надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включно з прихованими та завуальованими, неоформлені цитати, перефразування та привласнення прав на результати чужих досліджень, є неетичними та неприпустимі;
 • необхідно визнавати внесок усіх осіб, які так чи інакше вплинули на хід дослідження, зокрема, в рукописі повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження;
 • автори не повинні подавати до журналу рукописи, які відправлені в інший журнал та прийняті в них на розгляд або такі, що опубліковані в інших виданнях;
 • в якості співавторів повинні бути вказані всі особи, які зробили суттєвий внесок у проведення дослідження; серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь у дослідженні;
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статі на етапі її розгляду або після її публікації, він повинен у найкоротші терміни повідомити про це редакцію журналу.